Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ το εσπέρας αφίκετο εις την πόλιν μας ο νέος Νομάρχης Μεσσηνίας Ανδρέας Μάρκελος, όστις αναλαμβάνει από σήμερον τα καθήκοντά του. Τον κ. Μάρκελον υπεδέχθη εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν ο διευθυντής της Νομαρχίας Διδάχος.

-ΑΦΙΚΕΤΟ εις την πόλιν μας ο καλλιτέχνης του άσματος, βαρύτονος της όπερας της Μόσχας, Δρακόπουλος, όστις την προσεχή Κυριακήν εις την αίθουσαν της Αίγλης θα δώση ρεσιτάλ με έργα των διασημοτέρων μουσουργών.

-ΧΘΕΣ, εορτήν του Αγίου Γεωργίου, εώρτασεν ο Συνοικιακός Σύλλογος «Το Νησάκι» μετ’ αρτοκλασίας εν τω ενταύθα ιερώ Ναώ των Ταξιαρχών. Εις τον επί τον επισημότερον εορτασμόν συνετέλεσεν και ο Σύλλογος των Προσκόπων δια της ευγενούς των συμμετοχής.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας προσεφέρθησαν εις τους συμμετάσχοντας διάφορα αναψυκτικά και ακολούθως ο πρόεδρος του Συλλόγου Απ. Διακουμέας ως και ο Γ. Κολλιόπουλος εξήρον την σπουδαιότητα και την δράσιν του Συλλόγου.

-ΧΘΕΣ εις την αγοράν Μεθώνης ο Γεώργιος Τριπύλας συναντηθείς μετά του συγχωρίου του Παν. Αναστασοπούλου και έχων μετ’ αυτού προηγουμένας αφορμάς, του επετέθη δια της ράβδου του κατενεγκών κατ’ αυτού ισχυρόν κτύπημα εις την κεφαλήν. Ο επιτεθείς συνελήφθη αμέσως υπό των προστρεξάντων αστυνομικών οργάνων, ερεύνης δε επ’ αυτού γενομένης κατεσχέθη μάχαιρα την οποίαν έφερε μεθ’ εαυτού.