Προσλήψεις ορισμένου χρόνου σε Δυτική Μάνη και Οιχαλία

Προσλήψεις ορισμένου χρόνου σε Δυτική Μάνη και Οιχαλία

Εποχικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προσλάβουν οι Δήμοι Δυτικής Μάνης και Οιχαλίας.

Ειδικότερα, ο Δήμος Δυτικής Μάνης θα προσλάβει 6 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας για δύο μήνες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 67 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση της ειδικότητας που επιλέγουν. 
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). Να πληρούν τα γενικά προσόντα επιλογής που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει ξεκινήσει και τελειώνει στις 24 Απριλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας του Δήμου είτε ηλεκτρονικά στο mail: mzartoulαs@dimosdytikismanis.gr.

Επίσης, σε απόφαση της υπουργού Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως για πρόσληψη 551 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού, προβλέπεται και η πρόσληψη δύο ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ μήνες, για το Δήμο Οιχαλίας.