Τριφυλία: 96.688,93 ευρώ για ναυαγοσωστικές υπηρεσίες σε Αϊ-Λαγούδη και Λαγκούβαρδο

Τριφυλία: 96.688,93 ευρώ για ναυαγοσωστικές  υπηρεσίες σε Αϊ-Λαγούδη και Λαγκούβαρδο

Σε 96.688,93 ευρώ προϋπολογίζει ο Δήμος Τριφυλίας τη δαπάνη για υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του, που φέτος αφορούν σε εκείνες του Αϊ-Λαγούδη Κυπαρισσίας και του Λαγκούβαρδου Δ.Ε. Γαργαλιάνων.

Σε χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Τριφυλίας ελήφθη ομόφωνα απόφαση από τα παριστάμενα μέλη της – αντιδημάρχους, με απόντα τα δύο μέλη της αντιπολίτευσης, στο θέμα «Έγκριση Μελέτης και καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Τριφυλίας, έτους 2024”». Φέτος με βάση το με αριθ. πρωτ. 2131.16 /973/22/22.09.2023 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α΄), χαρακτηρίστηκαν ως πολυσύχναστες οι δύο ως άνω παραλίες με την υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη με τον απαραίτητο εξοπλισμό που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία. Γι’ αυτό συντάχθηκε η με αριθ. 1/2024 μελέτη, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 96.688,83 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Για δε την επιλογή αναδόχου θα διενεργηθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για «Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Τριφυλίας, έτους 2024» με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 27η/4/2024, ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 8η/5/2024 και ώρα 23:59, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 9η/5/2024 και ώρα 10.00 π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η.Γ.