Ανησυχούν οι Δήμοι για το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά αδιαφορούν

Ανησυχούν οι Δήμοι  για το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά αδιαφορούν

Μάρτιο του 2025 θα ολοκληρωθεί η ΜΕΑ στη Μεσσηνία

Την πρόθεσή του να αναλάβει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, επιβεβαιώνει σε απόφαση που έλαβε τη Δευτέρα το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ, μετά το ιδιαίτερα σημαντικό έγγραφο με πάμπολλες παρατηρήσεις που απέστειλαν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το οποίο και διευκρινίζεται ότι εξακολουθούν να έχουν αρνητική θέση για το έργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αρχίσει να συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας το έγγραφο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις απαντήσεις που ζητά, ενώ είναι άξιο απορίας αν αυτή τη φορά γίνει δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο, προκειμένου να δοθεί το «πράσινο φως» για τη χρηματοδότησή του. Αλλιώς, οι εξελίξεις δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνες.

Πάντως, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στο χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο απαντητικό έγγραφο που ετοιμάζεται, σημειώνεται ότι η ΜΕΑ Μεσσηνίας, που θα σημάνει και την ολοκλήρωση του έργου, θα παραδοθεί στο τέλος Μαρτίου του 2025.

Συνεδρίαση
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μόλις 21 από τα 49 μέλη, ενώ από τη Μεσσηνία έλαβαν μέρος μόνο ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και οι δημοτικοί σύμβουλοι Καλαμάτας, Δημήτρης Φαββατάς και Οιχαλίας Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος. Οι εκπρόσωποι των υπολοίπων Δήμων της Μεσσηνίας απουσίαζαν.

Σύμφωνα με το απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης, κατά τη συζήτηση που έγινε, ο κ. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος από το Δήμο Οιχαλίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, «ότι επιθυμεί να υπάρχει συνεχής συζήτηση για κάθε μορφής αναθεώρηση της σύμβασης σύμπραξης, που να υπάρχει όφελος και για τον εταίρο αλλά και για τους Δήμους, σαν μια διαβούλευση μεταξύ εταιρείας και Δήμων για τις χρεώσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταποδοτικότητα στους Δήμους υποδοχής των μονάδων». Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις ψήφισε υπέρ της εισήγησης που είχε κάνει αρχικά ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Σμυρνιώτης.

Συζήτηση
Η κα Γεωργία Λυροφώνη από το Δήμο Ανατολικής Μάνης ανέφερε, μεταξύ άλλων, «ότι δε θα πρέπει να παρεμποδίζεται η εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, όπως και πολιτικών μείωσης των αποβλήτων», και με βάση αυτή τη δέσμευση ψήφισε υπέρ.

Ο κ. Βλάσσιος Τσιώτος από το Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης ανέφερε «ότι η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να διασφαλίζει πως τα τιμολόγια κατοικίας δε θα υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο οικονομικής προσιτότητας (που ορίζεται ως το 1 % του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών), καθώς και την εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή», και ψήφισε υπέρ.

Τέλος, ο κ. Ηλίας Ματζαβράκος από το Δήμο Ναυπλιέων ανέφερε αντίστοιχα «ότι επιθυμεί την εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, καθώς και να διευκρινιστεί – διορθωθεί στην εισήγηση το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 25 της σύμβασης-σύμπραξης».

Τελικά, όλα τα μέλη ψήφισαν υπέρ, με τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν.

Η απόφαση
Έτσι, το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

«-Το έργο “Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα”, όπως έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται, αποτελεί μια κρίσιμη, απόλυτα απαραίτητη υποδομή για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και συνάδει με τον ισχύοντα και τον υπό επικαιροποίηση Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου.

-Επιβεβαιώνει, σε συνέχεια και των υπ’ αριθμ. 5/2017, 7/2017, 8/2018, 9/2018, 10/2018 και 8/2021 αποφάσεών του, την προθυμία/απόφασή του να αναλάβει το έργο και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, μόλις αυτό ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο ΙΦΣ και παραληφθεί αρμοδίως από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

-Δεσμεύεται πως η τιμολογιακή πολιτική που διέπει το έργο, όπως άλλωστε ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 239 Ν. 4555/2018, θα ασκείται με τέτοιο τρόπο ώστε οι ετήσιες εισφορές των Δήμων να ορίζονται σε ύψος που εξασφαλίζει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ από τη σύμβαση σύμπραξης και να υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο με τιμή ανά τόνο αποβλήτων ίση προς την αντίστοιχη τιμή της σύμβασης σύμπραξης. Η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να διασφαλίζει πως τα τιμολόγια κατοικίας δε θα υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο οικονομικής προσιτότητας (που ορίζεται ως το 1 % του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών).

-Επιβεβαιώνει ότι οι ΟΤΑ μέλη του έχουν λάβει γνώση των στοιχείων σχεδιασμού του έργου.

-Δεσμεύεται πως, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 25 της σύμβασης-σύμπραξης, θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ώστε οι εξυπηρετούμενοι από το έργο ΟΤΑ να παραδίδουν το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων που προβλέπονται στη σύμβαση του έργου (σύμμεικτα και υπόλειμμα ΚΔΑΥ) στα Σημεία Παραλαβής ή/και Εναλλακτικά Σημεία Παραλαβής που ορίζονται στο Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών Μονάδων Μεταβατικής Διαχείρισης και στο Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών Μονάδων ΟΣΔΑ, αντίστοιχα, κατόπιν εφαρμογής συστημάτων ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή».

Της Βίκυς Βετουλάκη