Έγκριση όρων δημοπράτησης στην Περιφερειακή Επιτροπή έργου οδικής ασφάλειας

Έγκριση όρων δημοπράτησης στην Περιφερειακή Επιτροπή έργου οδικής ασφάλειας

Εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης και καθορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση, συντήρηση, αναβάθμιση οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας», με προϋπολογισμό 716.000 ευρώ, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

Το έργο χρηματοδοτείται από το τεχνικό πρόγραμμα ΚΑΠ της Περιφερειακής Ενότητας και η τεχνική του μελέτη περιλαμβάνει κυρίως  εργασίες συντήρησης τμημάτων του ασφαλτοτάπητα που παρουσιάζουν φθορές, αποκατάστασης καθιζήσεων του οδοστρώματος, αντιστήριξης πρανών, κατασκευής τεχνικών έργων, κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης.

Οι προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί αφορούν στις παρακάτω θέσεις παρέμβασης:

-Επί της 82 Ε.Ο. Καλαμάτας – Πύλου, ολοκλήρωση εγκάρσιου τεχνικού και τοίχου αντιστήριξης στην κοινότητα Στενωσιάς

-Επί της 10ης Επ.Ο., διευθέτηση των όμβριων υδάτων στην Κοινότητα Κάτω Βούταινας

-Στην εθνική οδό Τσακώνας – Καλού Νερού, κατασκευή σωληνωτού αγωγού διευθέτησης στην Κοινότητα Βασιλικού

-Επί της 17ης Επ.Ο. Φιλιατρών – Χριστιάνων, αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στη ΧΘ 5+750, καθώς και σε άλλα τμήματα του οδικού δικτύου

-Στην 3η Επ.Ο., αποκατάσταση απορροής ομβρίων υδάτων στο τμήμα Μεταμόρφωση-Χώρα

-Αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο

-Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης, ρυθμιστικές ή πληροφοριακές πινακίδες στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο σε κατάλληλες θέσεις

-Εργασίες διαγραμμίσεων κατά θέσεις και όπου απαιτείται στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και την επίτευξη της οδικής ασφάλειας στις περιοχές παρέμβασης.