Έρχεται νέο «LEADER Μεσσηνίας»: Επιδοτήσεις 50% -90%

Έρχεται νέο «LEADER Μεσσηνίας»: Επιδοτήσεις 50% -90%

Πώς να προετοιμαστείτε με επιτυχία

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ η προκήρυξη του προγράμματος «LEADER Μεσσηνίας» 2023-2027. Το νέο πρόγραμμα LEADER 2023-2027 περιλαμβάνει συνοπτικά, όπως γράψαμε σε προηγούμενο φύλλο μας (φαίνεται και στο παρόν στο σχετικό Πίνακα Επιδοτήσεων), δράσεις στους τομείς της μεταποίησης, της βιοτεχνίας-χειροτεχνίας, τουρισμού, της παροχής υπηρεσιών, της εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσμού σε θέματα του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής, καθώς και δράσεις προστασίας-ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού αποθέματος, βελτίωσης της ποιότητας ζωής του τοπικού κ.ά.

Σημειώνεται ότι ο φάκελος υποψηφιότητας, που υποβλήθηκε το 2023 από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ και αφορά στην περιοχή ολόκληρης της Π.Ε. Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της πρόκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (LEADER) του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, έχει ήδη -προ μηνών- αξιολογηθεί θετικά (στην πρώτη δεκάδα της σειράς κατάταξης).

«ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ» ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

1. Ενίσχυση ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

-Προϋπολογισμός ως 400.000 ευρώ και ως 20.000 ευρώ για τις άυλες πράξεις

-Ένταση ενίσχυσης ως 65%

-Αποκλείονται οι δικαιούχοι των παρεμβάσεων τομεακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ

2. Ενίσχυση ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων

-Προϋπολογισμός ως 300.000 ευρώ και ως 20.000 ευρώ για τις άυλες πράξεις

-Ένταση ενίσχυσης βάσει περιφερειακού Χάρτη Κρατικών Ενισχύσεων (δυνάμει ΓΑΚ) ή έως 50% δυνάμει Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis)

-Αποκλείονται οι δικαιούχοι των παρεμβάσεων τομεακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ

3. Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση

-Προϋπολογισμός ως 300.000 ευρώ και ως 20.000 ευρώ για τις άυλες πράξεις

-Ένταση ενίσχυσης βάσει περιφερειακού Χάρτη Κρατικών Ενισχύσεων (δυνάμει ΓΑΚ) ή έως 50% δυνάμει Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis)

-Κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές

4. Ενίσχυση επιχειρήσεων του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ κλάδου

-Αφορά επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (καταλύματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού λοιπές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού)

-καταλύματα, ξενοδοχεία κ.λπ. μόνο στις ορεινές περιοχές και στα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.500 κατοίκων

-Προϋπολογισμός ως 300.000 ευρώ και ως 20.000 ευρώ για τις άυλες πράξεις

-Ένταση ενίσχυσης βάσει περιφερειακού Χάρτη Κρατικών Ενισχύσεων (δυνάμει ΓΑΚ) ή έως 50% δυνάμει Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis)

-Κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές

5. Ενίσχυση επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών

-Προϋπολογισμός ως 300.000 ευρώ και ως 20.000 ευρώ για τις άυλες πράξεις

-Ένταση ενίσχυσης βάσει περιφερειακού Χάρτη Κρατικών Ενισχύσεων (δυνάμει ΓΑΚ) ή έως 50% δυνάμει Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis)

-Κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Επειδή το πρόγραμμα είναι «δημοφιλές» (ισχυρός ανταγωνισμός) η ωρίμανση είναι πολύ σημαντική γιατί βοηθάει στην κατάρτιση – σύνταξη ενός πλήρους και αξιολογήσιμου φακέλου με υψηλή (ανταγωνιστική) βαθμολογία.

Από την άλλη πλευρά, η άποψη ότι «επειδή υπάρχει ανταγωνισμός, δε θα κάνω πρόταση», έχει μια απλή απάντηση: Όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα έχουν μεγάλο ανταγωνισμό. Εάν, όμως, δεν προσπαθήσεις να υποβάλεις έναν πλήρη φάκελο μιας ώριμης επένδυσης, δεν έχεις καμιά πιθανότητα ωφέλειας από τις επίσης μεγάλες ενισχύσεις…

Ποτέ δε θα κατορθώσεις να κάνεις μια σημαντική επενδυτική προσπάθεια με λιγότερα από τα μισά κεφάλαια και με επιστροφή ή απαλλαγή ΦΠΑ. Να ενισχυθείς, δηλαδή, για κάθε 124.000 ευρώ (με ΦΠΑ) με 50 – 60.000 ευρώ και 24.000 ΦΠΑ, δηλαδή 74.000 – 84.000 ευρώ και να βάλεις το υπόλοιπο 50.000 ή 40.000 ευρώ… 

Εκτός εάν «μπορείς και μόνος σου, χωρίς ενίσχυση»… 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
*Προσοχή, όλα τα παραπάνω στοιχεία θα διευκρινιστούν απολύτως μόνο με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η οποία και (θα) αποτελεί τον Οδηγό Εφαρμογής του.

Τα αναφερόμενα παραπάνω αποτελούν ΜΟΝΟ στοιχεία, που μπορούν να χρησιμεύσουν στην προετοιμασία κατάρτισης ενός ώριμου επενδυτικού φακέλου.

** Επίσης, οι Ορεινές – Μειονεκτικές Περιοχές της Μεσσηνίας καθορίζονται επακριβώς σε σχετική Οδηγία της Ε.Ε. και δεν έχουν καμία σχέση με την «απλή προσέγγιση – προσδιορισμό» με βάση την κοινή εμπειρία.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος