Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο Κωνσταντίνος Αθανασίου διαμένων εν Σικάγω των Ηνωμένων Πολιτειών και η χαριτόβρυτος και καλλίμορφος Δνίς Μερόπη Μιχ. Αδαμοπούλου, έδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου. Το «Θάρρος» στέλλει τα θερμά συγχαρητήριά του και εύχεται ταχείαν την στέψιν.

-Ο Αθανάσιος Μπουζούκος διαμένων εν Canbridge – Mass των Ηνωμένων Πολιτειών και η δια πολλών προτερημάτων πεπροικισμένη Δνις Ντίνα Καποπούλου, ετέλεσαν προ διμήνου τους γάμους των.

Το «Θάρρος» εύχεται βίον ανθόσπαρτον και ευτυχή.

-Ο προ 15ετίας εγκατεστημένος εν τη πόλει Fresno Calif των Ηνωμένων Πολιτειών Θεόδωρος Ν. Μπούρας, επιδοθείς εκεί εις εμπορικάς επιχειρήσεις κατόρθωσε μέσα εις το ολίγον αυτό διάστημα να αναδειχθή μεταξύ των σοβαρωτέρων εμπόρων, διατηρών 10 καταστήματα εδωδίμων και αποικιακών, λίαν δε προσεχώς θα επισκεφθή την πατρίδα του Μεσσηνίαν και θα παραμείνη επί τινά χρόνον.

-Ο εν Σαν Φραγκίσκω των Ηνωμένων Πολιτειών εγκατεστημένος Μεσσήνιος Π. Σπυρόπουλος κατόρθωσε να φθάση την κατανάλωσιν των μεσσηνιακών προϊόντων ήτοι σύκων, ελαίων κ.λπ., άτινα εμπορεύεται εις το ευχάριστον σημείον ώστε και πολλά να κερδίζη και σημαντικήν υπηρεσίαν εις την Μεσσηνίαν να προσφέρη.