Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας και περί την 10.30΄ακριβώς εξερράγη πυρκαϊά εις την παρά την θέσιν «Γουλιμίδες» των Καλαμών οικίαν του Ιωάννου Ευτυχιάκου, αποτεφρώσασα πάντα τα εν αυτή καινουργή και πολυτελείας έπιπλα, μίαν βιβλιοθήκην αξιόλογον του ανεψιού του Ευτυχιάκου και άλλα σκεύη και αρκετόν πολυτελή ιματισμόν και σχεδόν ολόκληρον τον κτήριον.

ΑΙ προξενηθείσαι ζημίαι υπολογίζονται εις δραχμάς τριακοσίας και πλέον χιλιάδας, κατά τας εξωδίκους δε πληροφορίας μας η αποτεφρωθείσα οικία ήτο ανασφάλιστος. Το Β΄ Αστυνομικόν Τμήμα εις το οποίον απετάθημεν προς παροχήν σχετικών πληροφοριών απέφυγεν επιμελώς να μας ανακοινώση τι, καθόσον διεδόθη, μετ’ επιτάσεως, ότι πρόκειται περί εμπρησμού διαπραχθέντος υπό εχθρών της ανωτέρω οικογενείας Ιωάν. Ευτυχιάκου, ήτις κατά την ημέραν της πυρκαϊάς απουσίαζεν εις την Μονήν της Βελανιδιάς.

ΜΕ την εκδοχήν περί εμπρησμού αποκλίνουν και πολλοί γείτονες του Ευτυχιάκου, οίτινες ως αντιλήφθησαν το πυρ εξερχόμενον εκ δύο μερών της οικίας, εύρον την θύραν της κατ’ εκείνην την στιγμήν, αποτεφρωθείσης οικίας ηνεωγμένην προφανώς κατά την γνώμην των με αντικλείδα.

ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ σχετικώς ανακρίσεις υπό του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος. Ας σημειωθή ότι προς κατάσβεσιν του πυρός εβοήθησαν πέντε ή εξ μόνον γείτονες, προσφέροντες ύδωρ δια πετρελαιοδοχείων και ότι, αν έστω κατέφθανεν ο δημοτικός καταβρεκτήρ, δεν θα προσέφερεν ουδεμίαν βοήθειαν λόγω της ανωμάλου τοποθεσίας της οικίας.