«ΘΑΡΡΟΣ» 23 Απριλίου 1930: Η κίνησις της Κυριακής του Πάσχα

«ΘΑΡΡΟΣ» 23 Απριλίου 1930: Η κίνησις της Κυριακής του Πάσχα

Καθ’ όλην την ημέραν της Κυριακής, όλα τα καταστήματα και κέντρα, πλην των του σταθμού, ήσαν κλειστά. Δια τον λόγον τούτον πολύς κόσμος κατέφυγεν εις τα διάφορα εξοχικά κέντρα, τα οποία εσημείωσαν ζωηράν κίνησιν και ιδίως τα κέντρα του Αλμυρού των Δραγώνα και Μπαρούτσου.

Πολύς κόσμος επίσης συνεκεντρώθη εις την πλατείαν της 23ης Μαρτίου και την των Ταξιαρχών, όπου κατά παλαιόν έθιμον και τη ανοχή της Αστυνομίας, ερρίφθησαν υπό διαφόρων ομάδων σαΐτες. Το θέαμα των ριπτομένων σαϊτών είχε μίαν αγρίαν μεγαλοπρέπειαν και ήτο φαντασμαγορικόν. Οι συμπολίται ενεθυμήθησαν τα παληά καλά χρόνια και ένοιωσαν τον ενθουσιασμόν της μπαρούτης.

Επίσης ζωηροτάτη κίνησις παρετηρήθη την Δευτέραν και Τρίτην. Όλα τα κέντρα ήσαν κατάμεστα.Τα εξοχικά εσημείωσαν, επίσης, μεγάλας συγκεντρώσεις.