Ανατέθηκε η μελέτη συντήρησης των θολωτών τάφων στην Περιστεριά

Ανατέθηκε η μελέτη συντήρησης  των θολωτών τάφων στην Περιστεριά

Στο πλαίσιο του έργου ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου

Η εκπόνηση μελέτης συντήρησης των μυκηναϊκών θολωτών τάφων και λοιπών αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό χώρο της Περιστεριάς ανατέθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. 

Το δε συνολικό έργο ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ η εκπόνηση της μελέτης ανατέθηκε στη συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ελισάβετ Μαντζάνα, από τη Χαλκίδα.

Μελέτη συντήρησης

Σύμφωνα με την ανάθεση, η μελέτη συντήρησης θα περιλαμβάνει τα εξής:

-Εργασίες τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης διατήρησης των δομικών υλικών των μνημείων που χρήζουν σωστικών μέτρων συντήρησης (θολωτοί τάφοι, λιθόκτιστος περίβολος θολωτού τάφου, ανατολική οικία, νοτιοανατολική οικία, «Κύκλος», οχύρωση, οικοδομικά κατάλοιπα στις δοκιμαστικές τομές, τμήμα ασβεστοκάμινου). Η τεκμηρίωση θα περιλαμβάνει, επίσης, τις κατηγορίες δομών, τα είδη των πετρωμάτων και στοιχεία του εδαφικού υλικού και θα συνοδεύεται από το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό. Θα περιλαμβάνει ακόμη την παθολογία και τις βλάβες  που πιθανώς έχουν προκληθεί από επεμβάσεις κατά τη διαχείριση των μνημείων στο πρόσφατο παρελθόν.

-Μακροσκοπικός έλεγχος και εργαστηριακές αναλύσεις επί δειγμάτων για την ταυτοποίηση των δομικών υλικών των μνημείων, όπως λίθοι, πηλοκονιάματα, φυσικό έδαφος και κονιάματα προηγούμενων επεμβάσεων.

Στο ΚΑΣ

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων θα αξιοποιηθούν κατά την τεκμηρίωση της παθολογίας των μνημείων, καθώς και για την επιλογή των κατάλληλων υλικών και μεθόδων άμεσων σωστικών μέτρων συντήρησης των μνημείων.

Θα γίνει σχεδιασμός νέων επισκευαστικών κονιαμάτων και διερεύνηση κατάλληλων υλικών στερέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι συμβατά με το υλικό και τον τρόπο δόμησης των μνημείων και ότι δε θα προκαλούν μακροπρόθεσμα περαιτέρω βλάβες στα μνημεία.

Σε κάθε περίπτωση, τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελέτη ότι θα εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια και η αυθεντικότητα των μνημείων, καθώς και η αντιστρεψιμότητα των επεμβάσεων.

Με την ολοκλήρωσή της η μελέτη θα υποβληθεί  για την κατά νόμο γνωμοδότηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έγκριση με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

Β.Β.