Χρηματοδότηση 240.990,57 ευρώ για ενίσχυση πυροπροστασίας στο δήμο Τριφυλίας

Χρηματοδότηση 240.990,57 ευρώ  για ενίσχυση πυροπροστασίας στο δήμο Τριφυλίας

Με απόφαση του προέδρου του Πράσινου Ταμείου έγινε ένταξη πρότασης του Δήμου Τριφυλίας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Προστασία Και Αναβάθμιση Δασών 2024» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 (Α.Π. 6) «Ενίσχυση Πυροπροστασίας Κατοικημένων Περιοχών Σε OTA Α΄ Βαθμού Με Περιαστικά Δάση» για τη δράση «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών».

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΨΜΔΖ46Ψ844-5Ξ5 και σε αυτή αναφέρεται: «Αποφασίζουμε: Την έγκριση της πρότασης: “Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Τριφυλίας” του Δήμου Τριφυλίας, έως του ποσού των 240.990,57 ευρώ. Η εκταμίευση θα υλοποιηθεί μετά την έκδοση εντάλματος, κατόπιν ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών πληρωμής που θα υποβληθεί από το δικαιούχο, και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 2740/16-5-2024 (ΑΔΑ: Ρ3Θ846Ψ844-ΝΕΨ) Πρόσκληση και τον Οδηγό Διαχείρισης δράσης: “Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού με περιαστικά δάση”.

Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί τους προβλεπόμενους όρους δημοσιότητας της πρόσκλησης».

Η.Γ.