Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

O Nικόλαος Χρ. Δημακέας εξ Αραποχωρίου της Λογκάς περί την 10ην νυκτερινήν ώραν του παρελθόντος Σαββάτου εις θέσιν Άγιοι Θεόδωροι της περιφερείας Λογκάς εν μέθη διατελών απεπειράθη να φονεύση τον Παναγιώτην Ν. Πετρόπουλον ή Πετρέαν, κάτοικον Λογκάς πυροβολήασας κατ’ αυτού δια περιστρόφου άπαξ. Ηστόχησεν όμως η σφαίρα και ετραυμάτισε τον παρατυχόντα κατ’ εκείνην την στιγμήν Ανδρέαν Φωτ. Κουτρούλην εις τον δεξιόν πόδα. Ο δράστης συνελήφθη την επομένην και μεταφερθείς χθες ενταύθα παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα.

-ΤΕΛΕΙΩΣ ανακαινισθέντα τα λουτρά Καλαμών ήρξαντο των τακτικών εργασιών των από της σήμερον.

-ΤΟ κοινοτικόν συμβούλιον Παραλίας Κυπαρισσίας εψήφισε πίστωσιν δραχμών 1.500 δι’ αμοιβήν του ηλεκτρολόγου Μενελάου Ασλανέζου, δια τας προσφερθείσας εις την κοινότητα υπηρεσίας του δια την εγκατάστασιν του ηλεκτροφωτισμού.

-ΕΙΣ την εν Μεσσήνη οικίαν του Σπήλιου Αθ. Κροντήρη ευρίσκονται εις παρακαταθήκην κρασιά ρετσινάτα από ροδίτην και μαύρα Αγιωργήτικα αγνά. Οι επιθυμούντες να γίνουν αγορασταί με πρώτην επίσκεψιν δεν θα φύγουν άπρακτοι.