Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΟΙ κάτοικοι της Κοινότητος Σιτοχωρίου δια χθεσινής αναφοράς των προς την Νομαρχίαν, αναφέρουν ότι η παραγωγή των σιτηρών των κατεστράφη, προσβληθείσα εκ σκωριάσεως λόγω της πολυομβρίας και ούτω ευρίσκονται εν απογνώσει. Παρακαλούν ένθεν την Νομαρχίαν όπως ενεργήση δια την αναστολήν των δανείων των λόγω αγοράς λιπασμάτων χρήσεων 1929 – 1930 ως και των δημοσίων φόρων 1928 – 1930 δια μίαν τριετίαν.

-ΤΗΝ παρελθούσαν Κυριακήν συνελθόντες οι κάτοικοι του χωρίου Ναζηρίου Εύας εις σύσκεψιν προς ίδρυσιν παραρτήματος του Αγροτικού Κόμματος της Ελλάδος, και ιδόντες το καταστατικόν, απεφάσισαν την ίδρυσιν. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του ιδρυθέντος παραρτήματος απετελέσθη εκ των Γ. Πολιτοπούλου, Φωτ. Μπαρούτσου, Παναγ. Κωστάκη και Θ. Αλεξοπούλου.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Ανδανίας υπέβαλεν εις τους κατοίκους της κοινότητος 10ήμερον προσωπικήν εργασίαν δια την κατασκευήν διαφόρων κοινοτικών έργων.

-Η Κοινότης Σελινούντος εψήφισε πίστωσιν δραχμών 30.000 χιλιάδων δια την επέκτασιν του δικτύου υδρεύσεως της κοινότητος.