Συγκροτήθηκε η ομάδα επίβλεψης για την κατασκευή της παράκαμψης Γιάλοβας

Συγκροτήθηκε η ομάδα επίβλεψης για  την κατασκευή της παράκαμψης Γιάλοβας

Προχωρούν τα διαδικαστικά για την έναρξη των εργασιών

Προχωρούν οι διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών στο μεγάλο έργο της παράκαμψης της Γιάλοβας, μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης πριν από λίγες ημέρες με την εταιρεία «INTRAKAT», με συνολική δαπάνη 27.687.360 ευρώ.

Με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, ορίσθηκε η ομάδα επίβλεψης του έργου.

Υποχρεώσεις

Συντονίστρια για το έργο ορίσθηκε η κα Τριανταφυλλιά Ζαμπάρα, Π.Ε. Μηχανικών, η οποία θα μεριμνά για την ορθή εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους ειδικότερους όρους των συμβατικών τευχών και των μελετών που τις συνοδεύουν, μέσα στα χρονικά πλαίσια που προβλέπονται και στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

Την υπόλοιπη ομάδα επίβλεψης, με τις υποχρεώσεις που θα έχουν, αποτελούν οι: 

-Δημήτριος Παστός, Π.Ε. Μηχανικών (επίβλεψη Η/Μ εργασιών, έλεγχος επιμετρητικών στοιχείων, μετατόπιση Ο.Κ.Ω)

-Λεωνίδας Σπαγκούρος, Π.Ε. Μηχανικών (επίβλεψη εργασιών Πολιτικού Μηχανικού και έλεγχος επιμετρητικών στοιχείων)

-Χριστίνα Παναγολιά, Π.Ε. Μηχανικών (διεκπεραίωση πιστοποιήσεων έργου και παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων)

-Χριστοδουλοπούλου Τασούλα, Π.Ε. Γεωτεχνικών (έλεγχος και παρακολούθηση γεωτεχνικών εργασιών,  έλεγχος υλικών κατασκευής, έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων, ποιοτικός έλεγχος και έλεγχος και τήρησης Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.)

-Παρασκευή Διαμαντοπούλου, Π.Ε. Γεωτεχνικών (παρακολούθηση γεωτεχνικών εργασιών και επιμετρητικών στοιχείων). 

Επίβλεψη

Οι επιβλέποντες υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες επίβλεψης των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τη μελέτη, τους συμβατικούς όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές και εν γένει τους κανόνες της τέχνης, ώστε το έργο να ανταποκρίνεται στον προορισμό του.

Ενδεικτικά, οι υποχρεώσεις των επιβλεπόντων είναι: 

-Επιτόπου παρακολούθηση των εργασιών του έργου της αρμοδιότητάς των 

-Έλεγχος εφαρμογής στην κατασκευή των απαιτήσεων της μελέτης, των προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών όρων 

-Έλεγχος τεχνικής αρτιότητας όλων των εργασιών κατασκευής 

-Παρακολούθηση τήρησης των οργανογραμμάτων των αναδόχων – έλεγχος στελεχιακού δυναμικού αναδόχου σύμφωνα με της συμβατικές απαιτήσεις 

-Έλεγχος υποβαλλομένων από τον ανάδοχο μεθοδολογιών κατασκευής

-Έλεγχος επάρκειας μηχανημάτων και εξοπλισμού των αναδόχων

-Παραλαβή και έλεγχος της αποθήκευσης και διατήρησης των υλικών κατασκευής

-Παρακολούθηση της απορρόφησης των εγκεκριμένων ποσοτήτων της σύμβασης για την έγκαιρη σύνταξη των ΑΠΕ και τον έλεγχο του κόστους κατασκευής προς αποφυγή υπερβάσεων

-Παρακολούθηση τήρησης από τον ανάδοχο των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο εργοτάξιο

-Παρακολούθηση δοκιμών ποιοτικού ελέγχου του αναδόχου και προγραμματισμός δοκιμών ποιοτικού ελέγχου εκ μέρους της επίβλεψης.

-Σύνταξη Σχεδίου ΑΠΕ, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  Δειγματοληπτικός έλεγχος των επιμετρήσεων του έργου

-Καταγραφή οδηγιών και παρατηρήσεων στο ημερολόγιο του έργου.

-Χειρισμός όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τις δημόσιες Αρχές 

-Παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος και της προόδου του έργου.

Της Βίκυς Βετουλάκη