Δωμάτια προσωπικού μπορούν να δημιουργούν τα ξενοδοχεία

Δωμάτια προσωπικού μπορούν  να δημιουργούν τα ξενοδοχεία

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Τη δυνατότητα των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων να δημιουργούν εγκαταστάσεις δωματίων προσωπικού προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Τουρισμού που κατατέθηκε στη Βουλή και θα ψηφισθεί στην Ολομέλειά της μεθαύριο Πέμπτη 11 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, προστίθεται ειδική ρύθμιση αναφορικά με τη διαμονή του προσωπικού των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, με την οποία επιτρέπεται η ανέγερση δωματίων προσωπικού, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση: «Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ως εργοδότες, δε μεριμνούν για την προσήκουσα στέγαση των εργαζομένων τους, με αποτέλεσμα οι δεύτεροι να δυσκολεύονται υπέρμετρα στην ορθή εκτέλεση της εργασίας τους».

Στην τροπολογία προβλέπονται κυρώσεις καθώς και επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση της διάταξης.

Δωμάτια προσωπικού

Σύμφωνα με την τροπολογία, για τη διαμονή του προσωπικού των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων θα επιτρέπεται η ανέγερση δωματίων προσωπικού, είτε εντός των οικοπέδων ή γηπέδων επί των οποίων ανεγείρονται τα ξενοδοχειακά καταλύματα ως προαιρετική συνοδή εγκατάσταση αυτών, είτε σε αυτοτελή οικόπεδα ή γήπεδα, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζονται στην τροπολογία.

Τα δωμάτια προσωπικού που θα ανεγείρονται εντός των οικοπέδων ή γηπέδων επί των οποίων ανεγείρονται τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα θα υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Το εμβαδόν του δίκλινου υπνοδωματίου ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε 14 τετραγωνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του λουτρού με τα λοιπά είδη υγιεινής και εξοπλισμό μπάνιου, επιπρόσθετα δε απαιτούνται κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίου – στεγνωτηρίου και σιδερωτηρίου, καθώς και κοινόχρηστη κουζίνα εμβαδού τουλάχιστον 15 τετραγωνικών μέτρων.

Για τη διαμονή τους

Τα δωμάτια προσωπικού μπορούν επίσης να ανεγείρονται εντός αυτοτελών οικοπέδων ή γηπέδων σε απόσταση έως δέκα χιλιομέτρων από το κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα. Στην περίπτωση αυτή τα δωμάτια προσωπικού υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καθώς και στις ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για ξενοδοχεία δύο αστέρων.

Τα δωμάτια προσωπικού θα προορίζονται αποκλειστικά για τη διαμονή του προσωπικού:

-Της επιχείρησης που συνιστά το φορέα άσκησης της δραστηριότητας και που έχει προβεί στη γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχειακού καταλύματος

-Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται με συμβατικούς όρους, εντός του ξενοδοχειακού καταλύματος, και που έχουν προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας

-Εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, που έχει ανεγερθεί σε συνδυασμό με το κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα.

Πρόστιμα

Οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβαλλοντικής υγιεινής (Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή Διευθύνεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου) των Περιφερειακών Ενοτήτων, κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους, θα διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής και οι εγκριθέντες περιβαλλοντικοί όροι στις εγκαταστάσεις αυτών των δωματίων προσωπικού.

Η έκθεση αυτοψίας θα αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Αν διαπιστωθούν και βεβαιωθούν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, συντάσσεται έκθεση αυτοψίας, η οποία αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού και τα δωμάτια προσωπικού σφραγίζονται ή διακόπτεται η λειτουργία τους.

Οι αρμόδιες αρχές του υπουργείου Τουρισμού προβαίνουν οποτεδήποτε σε έλεγχο, ώστε να διαπιστώσουν αν η χρήση των δωματίων του προσωπικού λαμβάνει χώρα σύμφωνα με όσα αναφέρει η τροπολογία.

Για τα δωμάτια προσωπικού θα εκδίδεται ενιαίο πιστοποιητικό πυρασφάλειας με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οι δε κλίνες των δωματίων προσωπικού προσμετρώνται για τις ανάγκες έκδοσης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, σε εκείνες του ξενοδοχειακού καταλύματος.

Για τα δωμάτια προσωπικού άνω των 51 κλινών θα απαιτείται πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης.

Τέλος, η τροπολογία προβλέπει ότι η παραβίαση όσων προβλέπονται όσον αφορά στην έλλειψη των κατ’ ελάχιστον προδιαγραφών επισύρει πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του υπόχρεου, μέσα σε 30 ημέρες από την επίδοση της απόφασης επιβολής προστίμου μπορεί να επιβάλλεται ως μέτρο η σφράγιση των δωματίων προσωπικού με απόφαση της υπηρεσίας τουρισμού του υπουργείου Τουρισμού.

Παραβίαση όσον αφορά στη μη χρήση των δωματίων προσωπικού για το σκοπό που δημιουργούνται, ή την έλλειψη πιστοποιητικού πυρασφάλειας, θα επισύρει σφράγιση των εγκαταστάσεων ή διακοπή λειτουργίας τους από την οικεία υπηρεσία τουρισμού.

Τα πρόστιμα, καθώς και οι κυρώσεις, επιβάλλονται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Με κοινή απόφαση των υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται ειδικότερες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, η υποχρέωση εφοδιασμού με βεβαιώσεις, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και πιστοποιητικά από αρμόδιες αρχές, η διαδικασία ελέγχου των καταλυμάτων προσωπικού, η διαδικασία σφράγισης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.

Β.Β.