Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ την πρωίαν εγένετο η κηδεία του αποβιώσαντος εις το ενταύθα Στρατιωτικόν Νοσοκομείον και προχθές τραυματισθέντος σταθμάρχου Ασλάναγα Πολυχρονοπούλου Γεωργίου, ενωμοτάρχου.

ΤΗΝ κηδείαν παρηκολούθησαν τιμής ένεκεν ο Νομάρχης Μάρκελλος, ο Διοικητής της Χωροφυλακής μαθ’ όλων των αξιωματικών και η διαθέσιμος δύναμις των χωροφυλάκων.

ΕΠΙ της σορού του θύματος της υπηρεσίας κατετέθησαν δύο στέφανοι και εις σταυρός. Την κηδείαν του  παρηκολούθησε και η Φιλαρμονική της πόλεως.

ΚΑΤΑ τας παρασχεθείσας ημών νεωτέρας πληροφορίας, η κατάστασις του ετέρου θύματος χωροφύλακος όστις νοσηλεύεται εις το ενταύθα Στρατιωτικόν Νοσοκομείον, δεν εμπνέει ανησυχίας.

-ΕΙΣ το νέον εν τη πόλει μας Ζυθεστιατόριον «Δελφοί» έναντι καφενείου Πάνθεον υπό την Διεύθυνσιν του Αθανασίου Σταθοπούλου, θα εύρητε υπέροχα φαγητά, παρασκευαζόμενα υπό τεχνίτου μαγείρου επί τούτου μετακληθέντος εξ Αθηνών.

Περιποίησις και καθαριότης ως και πρόθυμος υπηρεσία ηγγυημένη.