Οι αρχαίοι Έλληνες ευφυέστεροι από τους σύγχρονους ανθρώπους, υποστηρίζει Αμερικανός επιστήμονας


Η Γ.Σ. του τμήματος ΔΜΥΠ, που συνεδρίασε στις 21-02-2013, με θέμα την πρόταση-ρύθμιση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, για μετατροπή του εξειδικευμένου Τμήματος ΔΜΥΠ του ΤΕΙ-Κ σε ‘κατεύθυνση’, εντός ενός τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη:

• τη διεθνή πραγματικότητα και ακαδημαϊκή πρακτική, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τμημάτων Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, διεθνώς,

• τη συνεισφορά του εξειδικευμένου τμήματος ΔΜΥΠ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διοικητική στελέχωση φορέων του κλάδου υγείας και πρόνοιας στην Ελλάδα, από το έτος 1974,

• τα κριτήρια τα οποία έθεσε το Υπουργείο αναφορικά με τη βιωσιμότητα των τμημάτων του ΤΕΙ Καλαμάτας, και το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν υπόψη για το Τμήμα ΔΜΥΠ τα ίδια τα κριτήρια, που θέτει το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

• τη δυναμική του κλάδου υγείας και πρόνοιας στην ελληνική οικονομία,

• την υφιστάμενη κατάσταση και δυναμική του τμήματος σε σχέση με το εσωτερικό περιβάλλον του ιδρύματος,

• τη δυναμική του Τμήματος ΔΜΥΠ του ΤΕΙ-Κ και τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη του Ιδρύματος, σε σχέση με την τοπική και ελληνική κοινωνία γενικότερα,

• το διεθνές δεδομένο ότι οι πτυχιούχοι των τμημάτων διοίκησης νοσοκομείων κατατάσσονται στους επαγγελματίες υγείας και επιπλέον ότι διεθνώς η επιστήμη της Διοίκησης Νοσοκομείων θεραπεύεται στο ακαδημαϊκό περιβάλλον σχολών επαγγελμάτων υγείας,

• την πρόβλεψη για κατάργηση της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ-Κ, με μεταφορά του Τμήματος ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στο ΤΕΙ Πάτρας,

Α) Διαπίστωσε ότι με το σχέδιο «Αθηνά», σε ότι αφορά το ΤΕΙ-Κ , δεν επέρχεται ούτε δημοσιονομική εξοικονόμηση, ούτε βελτίωση στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά το εντελώς αντίθετο. Η πρόβλεψη δε, του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, για μετατροπή του εξειδικευμένου Τμήματος ΔΜΥΠ του ΤΕΙ-Κ σε ‘κατεύθυνση’, εντός ενός τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων, συνιστά ατυχή πρωτοτυπία για τα διεθνή ακαδημαϊκά δεδομένα, αφού σε διεθνές επίπεδο το πρόγραμμα σπουδών τμήματος διοίκησης μονάδων υγείας διαφέρει του αντίστοιχου για διοίκηση επιχειρήσεων, από το πρώτο εξάμηνο των σπουδών. Επίσης αποστερεί από το δυναμικότερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας με συνεισφορά που ξεπερνά το 10% του ΑΕΠ, τον κλάδο της υγείας και πρόνοιας, το εξειδικευμένο τμήμα ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα, που παρέχει την εξειδίκευση που απαιτούν για τα διοικητικά τους στελέχη οι φορείς του κλάδου,

Β) συζήτησε και εξέτασε ενδελεχώς όλες τις εναλλακτικές προτάσεις, καταλήγοντας τεκμηριωμένα:

1) Στην αναγκαιότητα ύπαρξης του Τμήματος σε σχέση με το γενικότερο πρόβλημα της οικονομίας. Δεν είναι δυνατόν για ένα κλάδο, που αποτελεί το 10% επίσημα ή 11.5% ανεπίσημα του Ελληνικού ΑΕΠ, να μην υπάρχει σχετικό τμήμα παραγωγής εξειδικευμένων στελεχών. Κάτι τέτοιο επιβαρύνει την κατάσταση στον κλάδο της υγείας. Η ΓΣ πιστεύει ότι το Υπουργείο δεν επιθυμεί τη διαιώνιση ή χειροτέρευση της κατάστασης, η οποία αναμφισβήτητα βλάπτει το δημόσιο συμφέρον. Η εναρμόνιση της χώρας μας με τα διεθνή δεδομένα και πρότυπα αποτελεί νομοτέλεια. Είναι αναγκαιότητα η ενίσχυση του Τμήματος για την παραγωγή μεσαίων στελεχών, καθώς και η δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών στα αντικείμενα των πολιτικών υγείας, της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, της δημόσιας υγείας και των οικονομικών της υγείας για την παραγωγή ανωτάτων στελεχών στον κλάδο.

2) Στην αναγκαιότητα αυτοδύναμης παρουσίας του Τμήματος ΔΜΥΠ στο ΤΕΙ-Κ. Τα επιχειρήματα που συνηγορούν σε μια τέτοια αυτοδυναμία είναι πολλά και ποικίλα και αφορούν κυρίως στα κριτήρια που το Υπουργείο χρησιμοποίησε στη διαμόρφωση των προτάσεων του. Ειδικότερα η ΓΣ τονίζει την παντελή έλλειψη συνάφειας με το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την οποία μόνο 8 μαθήματα σε σύνολο 41 είναι κοινά και αυτά είναι μαθήματα βασικής υποδομής (οικον. μαθηματικά, στατιστική, μικρο-μακρο οικονομική κλπ).

3) Στην αναγκαιότητα ένταξης του Τμήματος ΔΜΥΠ στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας (ΣΕΥΠ). Οι αιτιάσεις για την πρόταση αυτή στηρίζονται στο γεγονός ότι:

α) η ένταξη αυτή αποτελεί τη μόνη εγγύηση για τη βιωσιμότητα της ΣΕΥΠ και συνεπώς στην ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του ΤΕΙ-Κ.

β) ταυτόχρονα εξυπηρετείται και θεραπεύεται η επιστήμη Διοίκηση Νοσοκομείων και των Οικονομικών των Υπηρεσιών Υγείας καλύτερα σε ένα περιβάλλον επαγγελμάτων υγείας.

γ) τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος ΔΜΥΠ με νόμο εντάσσονται μαζί με αυτά των αποφοίτων των σχολών Υγείας ,

δ) Οι φορείς και οι οργανισμοί που μπορούν να εξασκούν την πρακτική τους άσκηση οι σπουδαστές του τμήματος, είναι ταυτόσημοι με αυτούς των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας, καθορισμένοι με τον ίδιο Νόμο.

Τα πλήρη στοιχεία που τεκμηριώνουν την άποψη αυτή περιλαμβάνονται στην εισήγηση-πρόταση προς τη Συνέλευση, τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο του Ιδρύματος, και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Μετά τα παραπάνω η ΓΣ και επιδιώκοντας προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας:

την ακαδημαϊκή ενίσχυση του τμήματος ΔΜΥΠ και

την ενδυνάμωση του προβλεπόμενου ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

αποφάσισε ομόφωνα :

i. Την συνέχιση της ύπαρξης και λειτουργίας του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας,ως ανέξαρτητο αυτοδύναμο τμήμα, εντασσόμενο στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας (ΣΕΥΠ), σε συνδυασμό με

ii. τη μη κατάργηση της ΣΕΥΠ, αφού θα διαθέτει πλέον δύο δυναμικά τμήματα.

ΖΗΤΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ

  1. να επιστρέψει αυτόνομο το Τμήμα ΔΜΥΠ στο φυσικό οργανωτικό του περιβάλλον, εντασσόμενο στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας (ΣΕΥΠ), σε συνδυασμό με

  2. τη μη κατάργηση της ΣΕΥΠ, για να μπορεί να παραμείνει και το Τμήμα ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.