Έλεγχοι σε οινοποιεία και σημεία παραλαβής σταφυλιών


Σε αυστηρούς επιτόπιους ελέγχους, απροειδοποίητα, πρόκειται να προχωρήσει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Μεσσηνίας στα οινοποιεία και τα σημεία παραλαβής των σταφυλιών, προκειμένου να εφαρμοστεί η κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση «οι οινοποιητικές επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με την τήρηση της νομοθεσίας, πέραν των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, θα αποκλείονται από το δικαίωμα ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα και στα ειδικά μέτρα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα του καν. (ΕΚ) 1234/07».
Η Διεύθυνση κάνει γνωστό ότι «σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία απαγορεύεται η οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και η οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αμπελοτεμάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα (φυτεύσεις χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα, τεμάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης, που ενισχύονται από άλλη ΚΟΑ, ή επιτραπεζίων σταφυλιών)». Επισημαίνει δε πως «προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος στα οινοποιεία μη επιλέξιμης πρώτης ύλης (σταφύλια), καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή στα τιμολόγια – δελτία παραλαβής που εκδίδονται κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τα οινοποιεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν σταφύλια, τα οποία μεταπωλούν σε τρίτους ή παραλαμβάνουν για λογαριασμό τους, εκτός του ονοματεπωνύμου και του ΑΦΜ του αμπελουργού, ο κωδικός του αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του αμπελουργικού μητρώου, τον οποίο με ευθύνη τους δηλώνουν οι παραγωγοί».
Τέλος η Διεύθυνση διευκρινίζει ότι «οι εμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να εφοδιάσουν τα οινοποιεία με συγκεντρωτική κατάσταση, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία των παραγωγών (όνομα, ΑΦΜ, ποικιλία αμπέλου, κωδικός αμπελοτεμαχίου, ποσότητες σταφυλιών). Οι αμπελουργοί υποχρεούνται πριν τη συγκομιδή των σταφυλιών να υποβάλλουν στις επιχειρήσεις (οινοποιεία και εμπορικές που παραλαμβάνουν για λογαριασμό τρίτων) όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων όπου πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια (καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας), από τα οποία θα διαπιστώνεται η επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώματος φύτευσης και αναφύτευσης».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και στα τηλέφωνα 27213 61226 και 27213 61231.