Ίδρυση οργανώσεων παραγωγών στον τομέα ελαιόλάδου και επιτραπέζιων ελιών


Τουλάχιστον 100 ελαιοπαραγωγούς μέλη με 2.500 στρέμματα ελαιώνων βάσει της ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης ΟΣ∆Ε του 2014 θα πρέπει να διαθέτει για την αναγνώρισή της μια Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πάρις Κουκουλόπουλος.
Δικαίωμα αναγνώρισης ως Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ) στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών έχουν οι αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1 του Κανονισμού 1308/2013.
Παράλληλα, εν δυνάμει δικαιούχοι για τα προγράμματα στήριξης του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς των Κανονισμών 611 και 615 είναι οι αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών.
Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός 611 θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής των προγραμμάτων, ορίζει τα επιλέξιμα μέτρα για χρηματοδότηση και τις επιλέξιμες δαπάνες, το ελάχιστο ποσοστό χρηματοδότησης, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων.
Αντίστοιχα ο Κανονισμός 615 αναφέρεται στις λεπτομέρειες εφαρμογής των προγραμμάτων που αφορούν τόσο στους κρατικούς φορείς για τη διενέργεια των κρατικών ελέγχων όσο και τις οργανώσεις που υλοποιούν τα προγράμματα, διευκρινίζοντας ποια είναι η διαδικασία λήψης προκαταβολών, τροποποιήσεων και εγγυοδοσίας.
Οι δε Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων κοινοποιούν άμεσα στο Τμήμα Ελαίας της Διεύθυνσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής, καθώς και στο Τμήμα Ομαδικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικού Συνεργατισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα κατωτέρω:
α) κάθε απόφαση αναγνώρισης, απόρριψης ή ανάκλησης της αναγνώρισης ΟΠ και ΕΟΠ
β) φωτοαντίγραφο του καταστατικού της ΟΠ ή της ΕΟΠ όπως κάθε φορά ισχύει.