Δημοπράτηση έργων για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού

Δημοπράτηση έργων για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού

Την θετική της απόφαση για τη δημοπράτηση δύο έργων, έδωσε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και τα δύο αφορούν το οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας και τη βελτίωσή του.
Το πρώτο έργο, στο οποίο εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού δηµοπρασίας του είναι η βελτίωση και συντήρηση τεχνικών έργων στο επαρχιακό δίκτυο του νομού με προϋπολογισμό 74.400 €.
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων και το ποσό έχει προέλθει από τις εκπτώσεις ενταγµένων έργων. Η μελέτη του έργου προβλέπει να γίνουν παρεµβάσεις για την βελτίωση και συντήρηση τεχνικών στο οδικό δίκτυο.
Το δεύτερο έργο αφορά τη βελτίωση και συντήρηση τεχνικών έργων στο εθνικό δίκτυο του νομού με προϋπολογισμό 74.400 €.
Και αυτό χρηµατοδοτείται από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων.
Β.Β.