Οι μικροί πληρώνουν τα χρέη τους στο Δήμο Καλαμάτας, οι μεγαλοοφειλέτες περιμένουν…


Περίπου 500.000 ευρώ έχουν εισρεύσει στο ταμείο του Δήμου Καλαμάτας από τη διαδικασία της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο ταμείο του Δήμου Καλαμάτας, έχουν ρυθμιστεί χρέη της τάξεως μισού εκατομμυρίου ευρώ, οφειλές που προέρχονται κυρίως από τους λεγόμενους «μικρούς» οφειλέτες. Υπενθυμίζεται ότι τα χρέη φυσικών και νομικών προσώπων προς το Δήμο Καλαμάτας, μαζί με τις προσαυξήσεις, ανέρχονται σε περίπου 13.000.000 ευρώ.
Παράλληλα, συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία των κατασχέσεων που αφορά στους μεγαλοοφειλέτες του Δήμου Καλαμάτας, δηλαδή όσους χρωστούν περισσότερα από 20.000 ευρώ. Η διαδικασία προβλέπει, μεταξύ άλλων, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε όσους χρωστούν μικρότερα ποσά. Σημειώνεται ότι στη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης εντάσσονται όσοι οφειλέτες δεν κάνουν χρήση της ρύθμισης που τρέχει αυτή την περίοδο.
 
Η διαδικασία της ρύθμισης
Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε ρύθμιση έως και 100 δόσεων και απαλλαγή ακόμα και του συνόλου των προσαυξήσεων, κατ’ εφαρμογή του νόμου 4483 του υπουργείου Εσωτερικών. Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Στη ρύθμιση μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών.
Υπάγονται και οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.
Προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:
Με εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων, από 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων, από 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή 70% των προσαυξήσεων, από 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή 60% των προσαυξήσεων, από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή 50% των προσαυξήσεων
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου στην αρμόδια για την είσπραξη οφειλών υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, ενώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ.