Πρόγραμμα ΕΣΠΑ από 20/2/2019: Αγρο-Διατροφή, Ενέργεια, Πολιτισμός, Υγεία

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ από 20/2/2019: Αγρο-Διατροφή, Ενέργεια, Πολιτισμός, Υγεία

Ενδεικτικές κατηγορίες επιχειρήσεων που υπάγονται
 
Το πρόγραμμα με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» στοχεύει στην επιδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (έως και 49 άτομα) για την αναβάθμιση και την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων πήρε μικρή παράταση από 6/2 για 20/02/2019.
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
•Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ
•Επιδότηση από 50% έως 65%
Σημείωση: Χρόνος υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου μέσα σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στους εξής κλάδους (με βάση τον Κ.Α.Δ. – Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας, γιατί δεν είναι όλοι οι ΚΑΔ καθένα από τους παρακάτω κλάδους επιλέξιμοι):
•Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
•Ενέργεια
•Εφοδιαστική Αλυσίδα
•Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
•Περιβάλλον
•Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
•Υγεία
•Υλικά-Κατασκευές
 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με:
•Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
•Συστήματα πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και διαδικασιών
•Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
•Ψηφιακή Προβολή
•Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
•Μεταφορικά Μέσα
•Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:
1. Να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου
2. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
3. Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης,
4. Να απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ,
5. Να μην είναι franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης.

Επιμέλεια στηλής: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Οικονομολόγος/Νομικός