Αναπτυξιακός Νόμος: Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού, με φορολογική απαλλαγή

Αναπτυξιακός Νόμος: Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού, με φορολογική απαλλαγή

Μια νέα ή υφιστάμενη επιχείρηση χρειάζεται μηχανολογικό εξοπλισμό. Υπάρχουν απλοί και γνωστοί τρόποι επένδυσης: επένδυση με ίδια κεφάλαια ή δάνειο, επένδυση με χρηματοδότηση μέσω του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου και επένδυση μέσω κάποιου προγράμματος ΕΣΠΑ με επιδότηση (χαριστική καταβολή – χωρίς επιστροφή, γιατί κάποιοι νομίζουν ακόμα ότι είναι… δάνειο) σε μετρητά 50%.
Τώρα, όσον αφορά στον Αναπτυξιακό Νόμο και στην συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι αναγκαία επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό μόνο, το απλό και… δύσκολα κατανοητό είναι ότι είναι δυνατό ο επενδυτής να επωφεληθεί όχι σε ρευστό, αλλά σε φορολογική απαλλαγή: δηλαδή με επιδότηση – φορολογική απαλλαγή, επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών, εντός 10-15 φορολογικών ετών, από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Είναι λίγο να επωφεληθεί η επιχείρηση, απαλλάσσοντας από τη σημερινή υψηλή φορολογία το 50% των κερδών που θα πραγματοποιήσει και μέχρι του ποσού του 50% των δαπανών της επένδυσης; Είναι θα πει κάποιος… κάτι, αλλά δεν είναι μετρητά. Έτσι είναι… Δε βοηθάει κάποιον που πάει να ξεκινήσει… χωρίς ικανοποιητική ίδια συμμετοχή ή μεγάλο δάνειο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, εάν τελικά η επένδυση πρέπει να γίνει – και γίνει, ο επενδυτής μπορεί να κερδίσει σε ρευστό μέσα σε λίγα χρόνια το 50% των δαπανών του, εκτός πια και εάν είναι υπεράνω… χρημάτων ή… φορολογίας.  
Και μάλιστα, δεν υπάρχει σχεδόν καμία περίπτωση απόρριψης ενός ολοκληρωμένου και πλήρους επενδυτικού φακέλου, γιατί απλά και κυρίως δεν επιβαρύνει άμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά τα μελλοντικά φορολογικά έσοδα του κράτους.
 
ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Γ΄ Κύκλος» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για επιχειρήσεις που επιθυμούν ενισχύσεις περιορισμένης έκτασης όσον αφορά στην προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων μέσω του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής και με απλές διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου.
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
1. Ατομική επιχείρηση
2. Εμπορική εταιρεία
3. Συνεταιρισμός
4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις(ΑΕΣ)
5. Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
6. Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ
7. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις).
Στο παρόν καθεστώς δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής όλων των επενδυτικών σχεδίων που προβλέπονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο.
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.
Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό και αξιοποιείται από το δικαιούχο σε ετήσια βάση έως 20% της συνολικής ενίσχυσης για διάστημα από 5 έως 15 φορολογικά έτη.
 
Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τα 5 εκ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, τα 10 εκ. ευρώ ανά επιχείρηση και τα 20 εκ. ευρώ ανά όμιλο.
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι ακόλουθες:
-Αγορά και εγκατάσταση καινούριωνμηχανημάτων.
-Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α. η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της
β. η αγορά πραγματοποιείται από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δε σχετίζεται με τον πωλητή
γ. η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς
δ. στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες
ε. η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ
-Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων μηχανημάτων με την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
-Αγορά μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Δεν ενισχύεται η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6)θέσεων.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
-Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για το παρόν καθεστώς, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, ορίζεται η 25η/2/2019.
-Καταληκτική ημερομηνία του κύκλου υποβολών ορίζεται η 13/12/2019.