Καταφθάνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία και τιμολόγια

Καταφθάνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία και τιμολόγια

Στην ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων αλλά και στην ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων προχωράει άμεσα η Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξέλιξη η οποία θα οδηγήσει και στην κατάργηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, μέσα στο 2019. Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά το 2019 και εντός του επόμενου έτους υποχρεωτικά σε ευρεία γκάμα επιχειρήσεων και σταδιακά σε όλες.
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Έτοιμη (προς υπογραφή) είναι και η σχετική απόφαση και η ειδική εφαρμογή για τα ηλεκτρονικά βιβλία.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν προχωρήσει το σχεδιασμό της εφαρμογής, η οποία από το 2019 θα χρησιμοποιηθεί για να «τηρεί» τα βιβλία των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή δε θα καταργήσει μόνο τα χάρτινα βιβλία, αλλά και την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος, αφού πλέον τόσο ο ΦΠΑ όσο και ο φόρος εισοδήματος θα προκύπτουν αυτομάτως, από τα δεδομένα των βιβλίων, για τα οποία θα είναι ενήμερο το αρχείο κάθε επιχείρησης στο taxisnet.
Η μερίδα που θα τηρεί, στο taxisnet, κάθε υπόχρεος επιτηδευματίας, μέσω ενός υπολογιστή του, θα είναι ο «καθρέφτης», ένα πραγματικό και ζωντανό αντίγραφο των βιβλίων. Οποιαδήποτε εγγραφή εσόδων ή εξόδων, θα εμφανίζεται ταυτόχρονα τόσο στον υπολογιστή του όσο και στο taxisnet.
Η εφαρμογή θα περιέχει:
•Ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρούνται λεπτομερώς όλα τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.
•Ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρούνται αναλυτικά οι δαπάνες της επιχείρησης.
•Θα υπάρχει σύνοψη (χωριστά) εσόδων και δαπανών, για κάθε ημέρα, καθώς και για κάθε μήνα, για το τρίμηνο και για το σύνολο του έτους ή της χρήσης (δεδομένου ότι ορισμένες εταιρείες τηρούν βιβλία σε υπερδωδεκάμηνη χρήση).
•Στις σχετικές στήλες θα αναγράφονται τα έσοδα ή τα έξοδα, ο ΦΠΑ που αναλογεί, το υπόλοιπο του ΦΠΑ, οι παρακρατούμενοι φόροι (π.χ. μισθωτών υπηρεσιών), λοιποί φόροι, τα τέλη χαρτοσήμου και άλλοι φόροι ή τέλη.
•Ανά μήνα, εφόσον τηρούνται διπλογραφικά βιβλία και ανά τρίμηνο εάν τηρούνται απλογραφικά βιβλία, θα υπολογίζεται αυτόματα ο ΦΠΑ, χωρίς να χρειαστεί να υποβάλει ο επιτηδευματίας περιοδική δήλωση, όπως και οι άλλοι παρακρατούμενοι και αποδιδόμενοι φόροι, όπως π.χ. μισθωτών υπηρεσιών.
•Στη λήξη του φορολογικού έτους θα υπολογίζεται αυτόματα ο φόρος εισοδήματος, με βάση τα δεδομένα των e-βιβλίων, χωρίς να χρειαστεί να υποβληθεί καν φορολογική δήλωση.
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
Έτοιμη είναι και η σχετική απόφαση και απομένουν μόνο οι υπογραφές από υφυπουργό Οικονομικών και διοικητή της ΑΑΔΕ.
Η απόφαση καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής και συγκεκριμένα τη διαδικασία έκδοσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων, αλλά και τη διαδικασία των φορολογικών ελέγχων επί των τιμολογίων που θα εκδίδονται από τους επιχειρηματίες.
Ακόμη καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν οι επιτηδευματίες, μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος, να εκδίδουν χειρόγραφα τιμολόγια. Τα συγκεκριμένα, όμως, θα τίθενται αυτομάτως σε διαδικασία ελέγχου, ώστε να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά τους.
Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική «ηλεκτρονική τιμολόγηση», το project του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ προβλέπει τριών ειδών διασταυρώσεις επί των ηλεκτρονικών τιμολογίων και συγκεκριμένα:
•Το πρώτο στάδιο θα είναι η λήψη από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, των συναλλαγών και ο πρώτο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων.
•Το δεύτερο στάδιο θα προβλέπει την επιβεβαίωση της συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων, εάν δηλαδή και οι δύο έχουν δηλώσει τα ίδια στοιχεία για την ίδια συναλλαγή.
•Το τρίτο στάδιο ελέγχου προβλέπει την επιβεβαίωση της πληρωμής της συναλλαγής, με τη μεταφορά του ποσού της αξίας μέσω των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται οι συναλλασσόμενοι.
Με τον τρόπο αυτό θα καταργηθεί το «χαρτοβασίλειο» και η εφορία θα περάσει εξ ολοκλήρου στην ηλεκτρονική εποχή.
Έτσι, θα αποτελούν παρελθόν τα εικονικά παραστατικά τα οποία προκαλούν τεράστια ζημιά στα δημόσια έσοδα, καθώς επηρεάζουν το ΦΠΑ, το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές.
 
 
 Επιμέλεια: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας