Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Ο ωραιόκοσμός μας είναι ικανοποιημένος, διότι το μέτρον της καταδιώξεως της κοντής φούστας δεν πρόκειται να επεκταθή και ενταύθα.

-ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ η εορτή της πολιούχου μας και εν τούτοις οι δρόμοι εξ ων θα διέλθη η Ιερά Πομπή ούτε στοιχειωδώς ακόμη δεν επεσκευάσθησαν.

-ΟΙ κινηματογράφοι συγκεντρώνουν αρκετόν κόσμον κάθε βράδυ.

-ΚΟΣΜΙΚΑΙ συγκεντρώσεις εφέτως ελάχιστοι γίνονται. Όλαι αι συγκεντρώσεις, όσαι τυχόν γίνονται, έχουν αυστηρώς οικογενειακόν χαρακτήρα.

-ΠΑΡΕΠΕΜΦΘΗΣΑΝ εις το αυτοφώρω Πταισματοδικείον ο Κ. Χανδρινός κατηγορούμενος επί παραβάσει της περί κλεισίματος των καταστημάτων διατάξεως και οι Γ. Σπεντζούρης και Φ. Τζώρτζης επί διαταράξει της κοινής ησυχίας.

-ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ χθες εις την Νομαρχίαν, ότι απεβίωσεν ο πλειοψηφών σύμβουλος Χατζή Δ.Ι. Βαμβακάς. Η Νομαρχία κατόπιν τούτου διέταξε τον μετ’ αυτόν ερχόμενον σύμβουλον ν’ αναλάβη την υπηρεσίαν μέχρις εκλογής του τακτικού προέδρου.