Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ την Ανδρίτσαιναν προχθές κατά πληροφορίες της εκεί Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής, ο άεργος Ιω. Τσάτσαρης έκλεψεν εκ του εκεί παντοπωλείου του Νικολ. Οκτωδημήτρη δραχ. 2.000, συλληφθείς όμως εγκαίρως υπό της Αστυνομίας αποστέλλεται εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.

-ΤΟ παρά τον ναόν Ταξιαρχών Ξενοδοχείον «Πυλία» του Αθ. Γ. Μυλωνοπούλου διελύθη, των εν αυτώ οικουσών αοιδών μεταφερθεισών εις το νέον αυτού Ξενοδοχείον «Καλάμαι», πάροδος οδού Μεσσήνης, οικία Παν. Μπιρμπίλη. Το τέως ξενοδοχείον «Πυλία» εκρατήθη ως κατοικία της οικογενείας του Μυλωνοπούλου, ενοικιάζονται δε δωμάτια και οι επιθυμούντες δύνανται να αποταθώσι προς αυτόν.

-ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗΣΑΝ χθες αι ενταύθα Αρχαί, ότι επεκηρύχθη εις ληστήν ο εκ Κλεισούρας της Ηπείρου φυγόδικος Σπυρ. Τσόγκας, προσδιορίσθη δε ως αμοιβή επί μεν τη υποδείξει του μέρους της υποκρύψεως δρχ. 30.000, επί τη συλλήψει ή τω φόνω του δρχ. 70.000.

-Ο αποσταλείς παρά του υπουργείου Συγκοινωνίας ατμήλατος οδοστρωτήρ δια την υπηρεσίαν του ενταύθα Νομομηχανικού παρελήφθη προχθές, είναι δε εκ των τελευταίως προμηθευθέντων παρά του υπουργείου.