Ιδιώτες επενδυτές σε αγροτικούς συνεταιρισμούς


Σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
 
 
Τη δυνατότητα συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο των αγροτικών συνεταιρισμών σε ποσοστό μέχρι 35% δίνει το σχετικό νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την τελευταία ημέρα του 2019 και θα ολοκληρωθεί στις 14 Ιανουαρίου 2020.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου παρέχει αυξημένες δυνατότητες στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών (Α.Σ.) ώστε, μέσω των διατάξεων του Καταστατικού που εκείνα θα ορίσουν, να διαμορφώσουν το κατάλληλο γι’ αυτούς πλαίσιο λειτουργίας του Α.Σ. ως ιδιωτικής και αυτόνομης επιχειρήσεως, η οποία θα έχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν αλλοιώνουν τον αγροτικό χαρακτήρα της.
Παράλληλα, όπως επισημαίνει το υπουργείο, δίνεται λύση στο πάγιο πρόβλημα της χρηματοδότησης των συνεταιρισμών, καθώς ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών-επενδυτών με δικαίωμα ψήφου, γεγονός που καθιστά ελκυστική τη συμμετοχή τους, χωρίς όμως ο Α.Σ. να αλλοτριώνεται ως θεσμός της αγροτικής οικονομίας.
 
Μέλη
 

Όπως προβλέπει το άρθρο του 6 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού μπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιανδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας (ιδίως γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή) που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, πληρούν τους όρους του Καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του (μέλη-συνεταιριστές).
«Το Καταστατικό, μπορεί να προβλέπει την εγγραφή στον Α.Σ. μελών-επενδυτών, μη χρηστών. Τα μέλη-επενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, αλλά δεν υποχρεούνται να συναλλάσσονται με αυτόν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εισόδου και εξόδου, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των μελών επενδυτών στη Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού καθορίζονται από το Καταστατικό, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση που το Καταστατικό προβλέπει ότι τα μέλη-επενδυτές συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου, ο συνολικός αριθμός των ψήφων τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού αριθμού των ψήφων που διαθέτουν τα μέλη του Συνεταιρισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά το σχέδιο νόμου.
 
Σύσταση
 
Για τη σύσταση Α.Σ. απαιτείται η σύνταξη Καταστατικού και η υπογραφή του από 10 τουλάχιστον πρόσωπα, ενώ το συνεταιριστικό κεφάλαιο ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 10.000 ευρώ. Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα στους συνεταιρισμούς να παρέχουν οι ίδιοι ή μέσω τρίτων νομικών προσώπων στα μέλη – συνεταιριστές μικροχρηματοδοτήσεις με τη μορφή πιστώσεων μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ συνολικά για κάθε μέλος.
Σε ό,τι αφορά ειδικά στους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς προβλέπεται ειδική ευνοϊκή διάταξη με τον ελάχιστο αριθμό μελών να διαμορφώνεται στα πέντε μέλη και έως τα 10 μέλη να μην απαιτείται η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπλέον, το νομοσχέδιο ρυθμίζει και το ρόλο του κράτους, ο οποίος περιορίζεται στις διαδικασίες καταχώρησης στο Μητρώο, στον έλεγχο νόμιμης λειτουργίας και στη μέριμνα για την ανάπτυξη των Α.Σ. Τέλος, με το άρθρο 36 δίνεται η δυνατότητα αναστολής διώξεων στα συνεταιριστικά στελέχη για όσο διαρκεί η διαδικασία της εκκαθάρισης σε έναν συνεταιρισμό.
Σημειώνεται ότι από τους υφιστάμενους 4.502 αγροτικούς συνεταιρισμούς, 112 βρίσκονται στη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, 2.088 είναι αδρανείς, ενώ σε λειτουργία -ενήμεροι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων- είναι μόνον οι 819.