Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

ΣΗΜΕΡΟΝ μετά πάσης επισημότητος τελείται εν τω Ιερώ Ναώ του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου η μνήμη των Τριών Ιεραρχών καθ’ ην εορτάζει σύμπας ο διδασκαλικός και μαθητικός κόσμος της πόλεώς μας. Εις την ιερουργίαν θα χοροστατήσουν μετά του λοιπού κλήρου οι σεβασμιώτατοι μητροπολίται Μεσσηνίας Μελέτιος και Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ παρεπιδημών ενταύθα.

ΤΟΝ πανηγυρικόν θα εκφωνήση ο καθηγητής Σωτήριος Σπέντζουρας. Μετά την λειτουργίαν θα γίνη δεξίωσις εν τη Λαϊκή Σχολή ένθα θα γίνη και η δέουσα προσφώνησις, καθ’ όσον και ο Σύνδεσμος της Παιδονομίας εορτάζει την υπό του Καταστατικού του οριζομένην εορτήν, ήτις είναι η των Τριών Ιεραρχών.

-ΠΡΟΧΘΕΣ την 11ην πρωινήν ώραν εν Πύλω ο εκ του χωρίου Χανδρινού Βασίλειος Κότσιρας δια λόγους κτηματικής διαφοράς ετρaυμάτισε εις την κεφαλήν σοβαρώς δι’ αξίνης τον συγχώριόν του Βασίλειο Δαρτσακλήν μεθ’ ο ετράπη εις φυγήν διαφυγών την σύλληψιν.

-ΕΙΣ το χωρίον Ποταμιά της περιφερείας Γαργαλιάνων ανευρέθη βρέφος νεκρόν. Η αστυνομία προέβη εις σύλληψιν της τεκούσης τούτο Μαρίας συζύγου Αρ. Αγγελοπούλου, διότι εγείρονται υπόνοιαι ότι πρόκειται περί εγκλήματος διαπραχθέντος παρά της συλληφθείσης, η οποία παραπέμπεται εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.