94 χρόνια πριν στην Καλαμάτα

94 χρόνια πριν στην Καλαμάτα

Η ενταύθα Καπνοβιομηχανική Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «Γ. Λ. Σκιάς» υπό των ομορρύθμων μελών Χ. Λ. Σκιά και Σ.Γ. Σκιά απαρτιζομένη διελύθη από της 19ης τρεχ. δια του υπ’ αριθμ. 25629 διαλυτικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Καλαμών Π. Καλλιάνη εκατέρου των τέως εταίρων εργαζομένων εφ’ εξής δι’ ίδιον λογαριασμόν. Καλάμαι 28 Ιανουαρίου 1926, Χρ. Λ.  Σκιάς

-ΔΙΑΛΥΘΕΙΣΗΣ της εταιρείας του παντοπωλείου Τσίχλη – Βαλάση, ανέλαβον εγώ την συνέχισιν των εργασιών του παντοπωλείου τούτου ως και όλας τας υποχρεώσεις της εταιρείας ταύτης.

Κ. Βαλάσης

-ΠΡΟΧΘΕΣ το απόγευμα εις το χωρίον Λέζι του Δήμου Ιθώμης ο Α. Συρμπόπουλος ετραυμάτισεν εξ αμελείας τους αδελφούς Δημήτριον και Σπυρίδωνα Τσιλιβήν, τον πρώτον θανασίμως και τον δεύτερον ελαφρώς εν ω περιεργάζετο το δίκαννον οπισθογεμές όπλον του. Ο ακούσιος δράστης ετράπη αμέσως εις φυγήν μη συλληφθείς  εισέτι.

-ΤΟ Γεωργικόν Ταμείον Μοσχοχωρίου εζήτησε παρά του Νομογεωπόνου οδηγίας δια την καταπολέμησιν της επιφερούσης τεραστίας ζημίας εις τα κηπουρικά είδη νόσου κρεμμυδολόγου.