Πριν 94 χρόνια… «Οι συμπολίταιι έγιναν τελευταίως πάρα πολύ θεατρόφιλοι»

Πριν 94 χρόνια… «Οι συμπολίταιι έγιναν τελευταίως πάρα πολύ θεατρόφιλοι»

επικρατούσαν καλοκαιρίαν ήτις διηυκόλυνε και των ρευματισμών την θεραπείαν. Οι τελευταίως παθόντες εκ πολιτικών ρευμάτων και ρευματισμών ανεθάρρησαν δια να επικοινωνήσουν ελευθέρως.

-ΕΙΣ την παραλίαν χθες η συγκέντρωσις αρκετά ενδιαφέρουσα αφού ενεφανίσθησαν πάλιν εις τον αντιβραχίονα οι επαναστατικές αιγκρετίτσες. Αυτήν την φοράν εκράτησαν ολόκληρον τον κόσμον των εστέτ εις απόστασιν, προκειμένου να ασχοληθούν πάλιν με τον ορισμόν της ζωής. 

-ΟΙ συμπολίταιι έγιναν τελευταίως πάρα πολύ θεατρόφιλοι δια να εξαφανίσουν όλους τους φίλους του καλλιτεχνικού κόσμου. Εις την «Σκουνίτσαν» έπαιξαν εκτάκτως ωραία ο Ιατρίδης μετά της Βάζα καταχειροκροτηθέντες.

-ΕΝΑΣ παλίμπαις παρακολουθών την παράστασιν από του βάθους του θεωρείου, ανελύθη εις λυγμούς ως ο Ιατρίδης τον επανέφερεν εις την πραγματικότητα. Και οι λυγμοί έμοιαζαν σαν σπαραγμός βιολιού από μακρινό πανηγύρι, ως βεβαιοί ο θεληματικός κατακτητής της κοσμικής συντροφιάς.