Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


ΠΕΡΙ το μεσονύκτιον της προπαρελθούσης νυκτός ο Παναγ. Καλογεράκος μεταβάς εις την εν τω ανατολικώ συνοικισμώ προσφύγων της Παραλίας οικίαν της πρόσφυγος Κλεάνθης συζύγου Γ. Παπαδοπούλου με σκοπούς ανηθίκους και μη επιτυχών τούτο, επετέθη κατ’ αυτής και την ετραυμάτισε δια ξύλου εις την κεφαλήν, είτα δε εξαγαγών περίστροφον και πυροβολήσας κατ’ αυτής την ετραυμάτισε ελαφρώς εις τον αριστερόν μηρόν μεθ’ ο ετράπη εις φυγήν διαφυγών την σύλληψιν. Υπό των αστυνομικών οργάνων συνελήφθη μόνον η συνένοχός του Αγορίτσα, σύζυγος Ανέστη Βεργιμίδη, η οποία χθες παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.

-ΥΠΟ των οργάνων της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Ολυμπίας συνελήφθησαν δύο ανυπότακτοι αποσταλέντες προς κατάταξιν εις τα σώματα εις τα οποία στρατολογικώς ανήκουν.

-Ο πρόεδρος της Κοινότητος Κορώνης εζήτησε παρά της Νομαρχίας να διαταχθή η Αστυνομία και προβή εις την άρσιν όλων των εμποδίων υφισταμένων εις τας οδούς της κοινότητας, άτινα διάφοροι ιδιοκτήται οικιών από ετών έχουν εγκαταστήση, ίνα ούτω επέλθη διόρθωσις ενός ατόπου.

-ΔΙΑ την τοποθέτησιν συρματοπλεγμάτων επί των χειμάρρων Χαράδρου και Ξηριά συμφώνως προς την καταρτισθείσαν μελέτην του μηχανικού Γαλανοπούλου, το Κοινοτικόν Συμβούλιον Φίλια εψήφισε πίστωσιν δραχμών 3.600.