Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΜΕΤΑ εξαιρετικής μεγαλοπρεπείας και επισημότητος θα εορτασθή σήμερον η επέτειος της προστάτιδος των Καλαμών και της Μεσσηνίας ολοκλήρου χάρις εις τας ενεργείας των επιτρόπων του Ναού και των Αρχών της πόλεως.

ΑΠΟ της 2.30 μ.μ. της χθες οι κρουόμενοι χαρμοσύνως κώδωνες του Μητροπολιτικού Ναού και οι ριπτόμενοι εκ του φρουρίου κανονιοβολισμοί ανήγγελον την έναρξιν της μεγάλης θρησκευτικής εορτής.

Ο μέγας εσπερινός ήρξατο μετά κατανύξεως την 4.30 απογευματινήν ώραν, χοροστατούντων των Σων Μητροπολιτών Μεσσηνίας Μελετίου και Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ περιστοιχουμένων υπό πλειάδος ιερέων.

ΤΗΝ νύκτα ο ναός εφωταγωγήθη πλουσίως καθώς και η προ αυτού πλατεία. Επίσης τα δημόσια καταστήματα, το Δημαρχείον, η Νομαρχία, τα τραπεζικά καταστήματα και πολλαί ιδιωτικαί οικίαι και καταστήματα. Η κίνησις εις τον ναόν και την πόλιν παρετάθη μέχρι βαθείας νυκτός. Όπως συνήθως, πολύς κόσμος παρέμεινεν αγρυπνών κατά την τελεσθείσαν παννυχίδα.

Ο πρωθυπουργός Πάγκαλος δια χθεσινού τηλεγραφήματός του προς τον δήμαρχον ανακοινοί ότι ένεκεν επειγουσών αναγκών δεν δύναται να κατέλθη Καλάμας και ανταποκριθή ούτω εις την γενικώς εκφρασθείσαν επιθυμίαν, ούτω δε την Κυβέρνησιν κατά την μεγάλην τοπικήν εορτήν θ’ αντιπροσωπεύσωσιν οι κατερχόμενοι υπουργοί. Εν τέλει ο πρωθυπουργός εκφράζει τας ευχαριστίας του προς τον Δήμαρχον, τα Σωματεία και τον Λαόν και την λύπην του διότι δεν δύναται ν’ ανταποκριθή εις την γενικήν επιθυμίαν της πόλεως.