Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΧΘΕΣ όλοι οι φίλοι και θαυμασταί του χορού ήσαν ικανοποιημένοι με την πληροφορίαν ότι εντός ολίγων ημερών δίδεται ο πρώτος δημόσιος χορός αι εκ του οποίου εισπράξεις θα διατεθούν αποκλειστικώς υπέρ του Ταμείου του Προσκοπικού Συνδέσμου.

Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΣ επετάθη εις τον ωραιοφυλικόν κόσμον ο οποίος λαμβάνει την ευκαιρίαν να αποκαλύψη όλους τους θησαυρούς της καρδιάς του.

ΟΙ φυσιολάτραι χθες εξέδωκαν ανακοινωθέν δια του οποίου πληροφορούν την φρουράν ότι εις ουδέν υπολογίζουν τα σχόλια και τας κρίσεις των βαλλόντων εναντίον της θεωρίας των.

ΟΙ παραλιακοί κύκλοι μετά την αναχώρησιν του κομφερενσιέ έχασαν μέγα μέρος της αίγλης των. Ήδη δεν είναι επικίνδυνοι, υφίστανται τας επιθέσεις των αναθαρρησάντων περιπατητών του αντιβραχίονος και δεν αποκλείουν απρόοπτα εις βάρος των υποθέσεων δια τας οποίας ακαταπονήτως επί δύο ολοκλήρους μήνας ειργάσθησαν.

ΕΙΣ την βίλλαν με την παγόδαν και τις ρεμίζες νέα συγκέντρωσις χθες με πολλούς κλητούς αλλ’ ολίγους εκλεκτούς. Η ντεμουαζέλλα της ωτ αριστοκρασί μετεβλήθη πάλιν εις κοινωνικόν αρλεκίνον δια να κτυπήση τα κουδουνάκια όλου του κόσμου και το επέτυχε χωρίς να δυσαρεστήση κανένα.