Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΣΑ εγένετο χθες η κηδεία του εκλιπόντος ιατρού Μιχ. Ασημακοπούλου την οποίαν παρηκολούθησεν η εκλεκτωτέρα μερίς της κοινωνίας μας. Επί της σορού του πολλοί στέφανοι κατετέθησαν.

-ΚΑΙ η παιδονομία και η λειτουργία της Σχολής των Απόρων Παίδων είναι έργα καλά και ωφέλιμα δια την νεολαίαν, θα αποφέρωσι δε τους προσδοκωμένους καρπούς εάν καλλιεργηθή και εξυγιανθή και η ψυχή των παιδιών. Εις αυτό στρέφονται όλαι αι προσπάθειαι του Σεβασμ. Μητροπολίτου Μελετίου, όστις ελπίζει εις το δύσκολον τούτο έργον να τον συντρέξη η πόλις ολόκληρος.

-Το έργον της πλήρους εξυγιάνσεως της παιδικής ψυχής ανέλαβον οι ιερείς της πόλεως Κωνσταντίνος Καίσαρης, Ι. Κωστόπουλος, Ι. Μαργαρίτης, Π. Τσίχλης και Αναστάσιος Δαμήλος, οίτινες τη οδηγία του ιεροκήρυκος Πολυκάρπου Ανδρώνη θα διδάσκουν τα παιδιά καθ’ εκάστην Κυριακήν απόγευμα, έκαστος εις τον ναό ένθα εφημερεύει, μαθήματα χριστιανικής αρωγής και ευσεβείας. Οι γονείς δεν πρέπει να αμελήσουν να οδηγούν εκεί τα παιδιά των και οι διδάσκαλοι να προτρέπουν τους μαθητάς όπως προσέρχωνται κατά την εν λόγω διδασκαλίαν.