Στην Καλαμάτα το Φεβρουάριο του 1926…


Η προχθεσινή βροχή μας απήλλαξε του μαρτυρίου της σκόνης, δια να καταστήση όμως τους κεντρικωτέρους δρόμους αδιαβάτους λόγω της λάσπης. Μόνον ο επιθεωρησιακός κομπέρ έμεινεν ευχαριστημένος από την νέαν κατάστασιν, διότι είδε γελών πολάς ωραίας εικόνας.

-ΧΘΕΣ το απόγευμα με την ωραίαν λιακάδαν η υψηλή αριστοκρατία συνεκεντρώθη εις την Παραλίαν. Εις το «Πανελλήνιον» εύρε την ευκαιρίαν να ανταλλάξη σκέψεις επί της κοσμικής κινήσεως, την οποίαν ευρίσκει πολύ καθυστερημένην.

-Ο διδόμενος το προσεχές Σάββατον εις το κινηματοθέατρον χορός υπέρ του Πατριωτικού Ιδρύματος Περιθάλψεως φαίνεται ότι θα στεφθή υπό πλήρους επιτυχίας. Τα θεωρεία σχεδόν όλα διετέθησαν, ενώ καταπληκτική ήτο η ζήτησις των εισιτηρίων και κατά την χθεσινήν ημέραν.

-ΚΑΤΑ πληροφορίας εξ Αθηνών μετά μήνα θα επισκεφθή την πόλιν μας άριστος θίασος υπό τον Βεάκην, όστις θα δώση σειράν παραστάσεων εις το κινηματοθέατρον  κατά πάσαν πιθανότητα.

-ΟΙ μποέμ συμμαχήσαντες τελευταίως με τους κοσμικούς ακτιονίστ, έκαμαν χθες την πρώτην εμφάνισιν για να καταπλήξουν τα θεωρικά.