Αλλαγές στη διαδικασία για τις άδειες οπλοφορίας


Προσωρινές αλλαγές στη διαδικασία για τις άδειες οπλοφορίας ισχύουν πλέον έπειτα από απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο λόγω των μέτρων αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού.

Οι νέες διαδικασίες έχουν ως εξής:

-Αιτήματα για τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών οπλοφορίας (για οποιοδήποτε λόγο) θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, είτε μέσω υπηρεσίας ταχυδρομείων είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή φαξ.

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον το αίτημα υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή φαξ, ο ενσφράγιστος φάκελος με το ιατρικό πιστοποιητικό περί ψυχικής υγείας θα  αποστέλλεται μόνο μέσω υπηρεσίας ταχυδρομείων.

-Τα αιτήματα χορήγησης ή ανανέωσης σκοπευτικών αδειών, μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 6η/4/2020 χωρίς τη βεβαίωση της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας (ΣΚ.Ο.Ε.) για τους αγώνες που πραγματοποίησαν. Η σχετική βεβαίωση θα υποβληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία, εφόσον βεβαίως πραγματοποιηθούν αγώνες.

-Ειδικά για τις άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων (A.K.K.O.) κινείται νομοθετική διαδικασία να παραταθούν για ένα έτος όσες λήγουν εντός του 2020. 

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα απαλλάσσονται από τις δυσμενείς συνέπειες της μη τήρησης της υποχρέωσής τους σχετικά με τις προθεσμίες:

-της υποβολής του αιτήματος για την ανανέωση της άδειας 3 μήνες πριν από τη λήξη της (προσοχή το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τη λήξη της άδειας)

-της  υποβολής του αιτήματος για την προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης εντός ενός μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο

-της προσκόμισης τις πρώτες πέντε μέρες κάθε 6μήνου για τη θεώρηση των αδειών που είναι σε ισχύ.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους.