Επιδότηση τόκων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Επιδότηση τόκων δανείων  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Από τις 15 Απριλίου 2020 έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την επιδότηση των τόκων, από πόρους του ΕΣΠΑ, επιχειρηματικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων ομολογιακών και αλληλόχρεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο.

Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis. 

Η διαδικασία γίνεται αμιγώς ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση και την επισύναψη τεσσάρων υπεύθυνων δηλώσεων, οι οποίες βρίσκονται, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, τυποποιημένες και διαθέσιμες σε επεξεργάσιμη μορφή στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, ενώ επισημαίνεται ότι δε θα απαιτηθούν κατά την υποβολή και την αξιολόγηση άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 

•Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)

•Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31η/12/2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν τη 19η/3/2020. 

ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΤΟΚΟΙ) ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

Ποιες δαπάνες (τόκους) καλύπτει η δράση:

•Τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31/12/2019 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς τη 31η/12/2019).

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η ενημερότητα κρίνεται αποκλειστικά για το επιδοτούμενο δάνειο και όχι για το συνολικό προφίλ της επιχείρησης. 

•Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν (στο σύνολό τους ή εν μέρει) χορηγηθεί, πριν από την 1η/4/2020. 

•Για το χρονικό διάστημα από 1/4/2020 μέχρι και 30/6/2020, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους τριών (3) μηνών που οφείλονται από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές/ πιστωτικές συμβάσεις. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση οφείλουν να απασχολούν στις 31/12/2020 ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19/3/2020. 

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 800.000 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 750 εκ ευρώ ευρώ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η/4/2020 και ώρα 12.00 και λήξης η 30ή/6/2020 και ώρα 17:00. 

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/Οικονομολόγος