«Αναπτυξιακά δάνεια» με επιτόκιο 8%…

«Αναπτυξιακά δάνεια» με επιτόκιο 8%…

Μετά τις αποζημιώσεις, τι εκπτώσεις και τα “Κρατικά δάνεια” 

Αποζημιώσεις κάθε είδους (800ρια, 600ρια, επιδόματα, εκπτώσεις 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, εκπτώσεις ενοικίων και «επιστρεπτέα προκαταβολή» – κρατικά δάνεια με επιτόκιο περί το 1%) ήταν οι αναγκαίες και ικανές λύσεις για την οικονομική «προστασία της αγέλης» την περίοδο του «μένουμε σπίτι»… 

Ο επίλογος της υγειονομικής κρίσης θα είναι ο πρόλογος της (δεύτερης συναπτής) οικονομικής κρίσης. Τις μέρες της επιστροφής και μέχρι την επίτευξη της κανονικότητας (σε ποιο βαθμό θα δείξει), όπως λέγεται από επίσημα χείλη, «η αντιμετώπιση της κρίσης θα γίνει με κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων πλευρών με κριτήρια δικαιοσύνης»… Και η «οικονομική δικαιοσύνη» (και όχι μόνο) είναι, δυστυχώς, με το μέρος του ισχυρού… 

Οι χιλιάδες πολύ μικρές και μικρές οικογενειακές μικρομεσαίες, κυρίως, θα αναγκαστούν να στηρίξουν την επιβίωσή τους και την εθνική και τοπική οικονομία με ίδιους πόρους (άφησε, άραγε, και κανέναν η διαρκής προηγούμενη δεκαετής οικονομική κρίση;) ή με ξένα κεφάλαια… Δάνεια κατά τη συνήθη διαδικασία και «αναπτυξιακά δάνεια» με επιτόκιο 8%, επιδότηση επιτοκίου για τα δυο πρώτα έτη, με προϋπόθεση τη διατήρηση της απασχόλησης και κριτήριο τη συνέπεια του αιτούντος (ίσως να είναι και ο μόνος που κρίνεται για τη συνέπειά του, όταν σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι είναι  «ελεύθεροι συνεπείας»).

Ο χρηματοδοτικός ρόλος για την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τα «διαφημιστικά μηνύματα», αλλά και όταν «η κοινή λογική και πρακτική δεν επαρκεί» (όπως λέει και μια διαφήμιση μέντιουμ), έχει ανατεθεί στην «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα» (Ε.Α.Τ.), που αναλαμβάνει δράση.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΑΤ

Σε συνέχεια των κυβερνητικών πρωτοβουλιών και στο πλαίσιο του σχεδιασμού του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδίασε και θέτει από τις 28/4/2020 στην υπηρεσία των πληττομένων από την πανδημία Covid-19 επιχειρήσεων το νέο Υποπρόγραμμα της Δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ. 

Στόχος είναι η μακρόχρονη και ουσιαστική υποστήριξη της χρηματοδοτικής ρευστότητας των εν λόγω επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη αντοχή τις συνέπειες από την αναστολή ή τον περιορισμό της λειτουργίας τους.  

ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Επιπλέον, τονίζεται ότι βασικό κριτήριο για την επιδότηση επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της πανδημίας Covid-19.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19

ΣΧΕΣΗ ΣΥΝ-ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Ε.Α.Τ.-ΤΡΑΠΕΖΩΝ)

Η αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σε ποσοστό 40%, καλύπτεται από το Ταμείο «Επιχειρηματικότητας ΙΙ» και 60% από την Τράπεζα (516 εκ. ευρώ – 784 εκ. ευρώ, ήτοι σύνολο 1,3 δισ. ευρώ).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

•Το δάνειο θα καλύπτει δαπάνες που θα σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό της κύκλωμα.

•Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος ως δαπάνη.

•Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Το ύψος του δανείου διαμορφώνεται ως εξής:

-Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή

-Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

-Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

-Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι:

•Μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης, ωστόσο το σωρευτικό ύψος δανείων ή του δανείου ανά επιχείρηση δε θα υπερβαίνει τα 500 χιλ. ευρώ.

•Μια επιχείρηση μπορεί να λάβει ή να έχει λάβει χρηματοδότηση, ωστόσο η συνολική της χρηματοδότηση δε δύναται να υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι κανόνες του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (deminimis), που σημαίνει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ.

•Ο έλεγχος αυτός θα διενεργείται από τις τράπεζες  για το σύνολο των δανείων που έχουν δοθεί στην επιχείρηση.

•Η σώρευση διερευνάται περαιτέρω από την ΕΑΤ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου.

Ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Το επιτόκιο δεν υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη). Για το διάστημα αυτό το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό.

•Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

•Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75, καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας.

•Με τη λήξη των δύο ετών οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο καθορίζεται από την τράπεζα, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Κατά την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει:

α) Η επιχείρηση να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και να ακολουθήσει την εξής διαδικασία.

•Υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.

•Στο αίτημα επιλέγει την τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.

•Η τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και, συνεπώς, την ορθότητα της επιλεξιμότητας.

β) Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων, που απασχολούσε στις 19/3/2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Η επιχείρηση θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη νομίμως από το νόμιμο εκπρόσωπό της, όπου θα δηλώνει ότι οφείλει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει την επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19/3/2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Η υπεύθυνη δήλωση θα τηρείται στο δανειακό φάκελο της επιχείρησης στην τράπεζα.

Ο έλεγχος της προαναφερόμενης υποχρέωσης θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουάριου για τα έτη 2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Η ΕΑΤ θα ενημερώνει τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ για ενδεχόμενη μείωση της απασχόλησης η οποία θα οδηγεί αυτομάτως στην εφεξής οριστική παύση καταβολής της επιδότησης επιτοκίου (από τη διαπίστωση της μείωσης) και το σύνολο των τόκων εφεξής θα καταβάλλεται από την επιχείρηση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

•Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19/3/2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη, θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουάριου για τα έτη 2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα ενημερώνονται ανάλογα οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί.

•Προϋπόθεση λήψης του ποσού των επιδοτούμενων τόκων είναι η επιχείρηση, κατά το χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των δανειακών συμβάσεων έως το χρονικό διάστημα της εξάντλησης των πόρων της Δράσης.

Συγκεκριμένα, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα αντλούν κεφάλαια εφεξής, βάσει σειράς προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους, χωρίς ανώτατο όριο προσφερόμενων κεφαλαίων ανά τράπεζα και έως της ως άνω εξάντλησης.

Το ποσό του δανείου εκταμιεύεται –εφάπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις– στο λογαριασμό της επιχείρησης.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/οικονομολόγος