Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τη νέα σειρά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» οργανώνει και λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα είναι 18μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά το α’ και β’ εξάμηνο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το γ’ εξάμηνο) και οδηγεί στην απονομή́ Μεταπτυχιακού́ Διπλώματος στη «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» (Master’s in Public Administration and Local Government -MPA), ενώ η παρακολούθηση θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας και σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017. Για την εισαγωγή δε, απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε προφορική αξιολόγηση, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία συνεντεύξεων.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.450 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 25/5 έως και 25/7 στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αντικάλαμος, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, με την ένδειξη: “για το ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση”, τηλ. 27210-45126, 27210-45123, e-mail: ezis@us.uop.gr ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.30-13:00) στην ανωτέρω διεύθυνση με

συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών.

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΔΔΤΑ