Παρέμβαση για το δρόμο Καλαμάτα -Ριζόμυλος


Με την υπό συζήτηση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απορρίπτεται η διατήρηση της οδού Εθνάρχου Μακαρίου ως τμήμα του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου Καλαμάτας-Μεσσήνης-Πύλου και προκρίνεται η δημιουργία νέας χάραξης παρακαμπτήριας οδού περιμετρικά της προβλεπόμενης από το ΓΠΣ Μεσσήνης οικιστικής επέκτασης, με την αιτιολογία ότι δεν είναι δυνατή η διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου, ότι η νέα χάραξη είναι συμβατή με την επέκταση που προβλέπει το ΓΠΣ, ότι με τη χάραξη αυτή απομακρύνεται και τακτοποιείται η διερχόμενη κυκλοφορία από την πόλη της Μεσσήνης και, τέλος, ότι έτσι θα εξυπηρετείται καλύτερα η πόλη μας. Προτείνουν, δηλαδή, την απονέκρωση της πιο ζωντανής οικονομικά και εμπορικά περιοχής της πόλης μας, στην οποία δραστηριοποιείται πλήθος επιχειρήσεων, με την παραπάνω χωρίς τεκμηρίωση αιτιολογία και με την αοριστολογία ότι η διευθέτηση αυτή είναι καλύτερη για την πόλη.

Κύριε δήμαρχε, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, η ΜΠΕ για ένα μεγάλο έργο δεν πρέπει να στοχεύει μόνο στην όσο γίνεται ηπιότερη μεταβολή του γεωφυσικού περιβάλλοντος από την εκτέλεση του έργου, αλλά κύρια στην αντιμετώπιση, διαχείριση και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στο ανθρωπογενές κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της περιοχής εκτέλεσης του έργου.

Στην προκειμένη περίπτωση, με την παραπάνω πρόβλεψη της υπό διαβούλευση μελέτης τα τελευταία αυτά ζητήματα φαίνεται να μην απασχόλησαν καθόλου τους αρμοδίους, εφόσον καμία αναφορά δε γίνεται στη μελέτη αυτή στις βλαπτικές συνέπειες στην εμπορική και οικονομική ζωή της περιοχής και στις καταστροφικές για τις περιουσίες και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εκατέρωθεν της Οδού Εθνάρχου Μακαρίου επιπτώσεις που θα έχει η μη διατήρηση της οδού Εθνάρχου Μακαρίου ως τμήματος της έτσι και αλλιώς απλά και μόνο βελτιούμενης κατά τη σχετική πρόβλεψη εθνικής οδού Καλαμάτας-Ριζόμυλου.

Η προχειρότητα, η αοριστολογία και η μη λήψη υπόψη της παραπάνω παραμέτρου της προστασίας των ιδιοκτησιών και των επιχειρήσεων και της διατήρησης της ζωντάνιας της περιοχής προκύπτει αν ληφθούν υπ’ όψιν λίαν συνοπτικά και τα ακόλουθα:

1. Η σύνδεση της προβλεπόμενης από την ΜΠΕ παράκαμψης της πόλης της Μεσσήνης με νέο κόμβο έμπροσθεν της στρατιωτικής πύλης του αεροδρομίου και όχι με τον υφιστάμενο κυκλικό κόμβο στην είσοδο της πόλης της Μεσσήνης ουσιαστικά δυσχεραίνει την πρόσβαση προς τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης δια της 7ης επαρχιακής οδού, η οποία συνδέεται με τον υφιστάμενο στην είσοδο της πόλης κόμβο.

2. Η οδός Εθνάρχου Μακαρίου διαθέτει ήδη δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με νησίδα στη μέση και πλάτος μεγαλύτερο από την προτεινόμενη παράκαμψη. Η διατήρησή της ως τμήμα του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου Καλαμάτας-Μεσσήνης-Πύλου, παρόλο που διέρχεται εντός του αστικού ιστού, δε δημιουργεί κανένα πρόβλημα, τούτο άλλωστε δέχεται η προτεινόμενη μελέτη και για το αρχικό τμήμα της νέας υπό χάραξη οδού που διέρχεται εντός του σχεδίου της πόλης Καλαμάτας (Ασπροχώματος). Στην Καλαμάτα μπορεί να περνάει χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα ο νέος δρόμος μέσα από το σχέδιο και στη Μεσσήνη όχι; Γιατί, άραγε, δύο μέτρα και δύο σταθμά; Για εμένα και νομίζω για τη συντριπτική πλειοψηφία των συνδημοτών μας η απάντηση είναι προφανής και ευνόητος. Το ζήτημα είναι να το κατανοήσει και αντίστοιχα να υπερασπιστεί το συμφέρον της πόλης και της περιοχής και το συμβούλιό σας.

Η αδικία για την πόλη επιτείνεται από το γεγονός ότι κάλλιστα και απόλυτα μπορεί να εξυπηρετείται η κυκλοφορία από την Εθνάρχου Μακαρίου, όπως γίνεται για δεκάδες χρόνια μέχρι σήμερα, εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, η οδός αυτή είναι τετράιχνος και με διαχωριστικό διάζωμα, έχει μεγαλύτερο πλάτος οδοστρώματος από την προτεινόμενη χάραξη και καμία κυκλοφοριακή συμφόρηση ή πρόβλημα ασφαλείας δεν έχει προκύψει μέχρι τούδε από τη χρήση της. Ο χρόνος διέλευσης του τμήματος της οδού αυτής δεν υπερβαίνει χρονικά τα 2 με 3 λεπτά της ώρας και, εκ τούτων, δεν μπορεί να αναπτύσσεται σοβαρή επιχειρηματολογία για δήθεν εξοικονόμηση χρόνου και ασφαλέστερη διέλευση.

Επιπρόσθετα, στα παραπάνω δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι στην περιοχή αυτή υφίσταται παράλληλα της Εθνάρχου Μακαρίου ο περιμετρικός δρόμος του ενεργού σχεδίου της πόλης, δηλαδή ο δρόμος που εκκινεί από την οδό Μπούκας και διέρχεται έμπροσθεν της επιχείρησης Γεωργούλια με είκοσι (20) μέτρα πλάτος οδοστρώματος, ο οποίος χρησιμοποιούμενος μαζί με το τμήμα της Εθνάρχου Μακαρίου ως τμήμα της εθνικής οδού (για τη διέλευση προς Πύλο η Εθνάρχου Μακαρίου, για τη διέλευση προς Καλαμάτα ο περιμετρικός ή και αντίστροφα), όχι μόνο καθιστά περιττή και άχρηστη τη νέα χάραξη, αλλά και βοά και κραυγάζει περί της τεκταινόμενης με τον προτεινόμενο σχεδιασμό αδικίας στην πόλη μας και την περιοχή μας.

3. Η βόρεια χάραξη προκρίθηκε ως επιλογή από την παραλιακή χάραξη λόγω του μικρότερου κόστους κατασκευής. Όσον αφορά στις εκτάσεις που θα απαλλοτριωθούν για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την υπό διαβούλευση ΜΠΕ, η συνολική επιφάνεια που καλύπτουν υπολογίζεται σε 632.000m2, εκ των οποίων 223.000m2 αφορούν έκταση απαλλοτρίωσης στο υποτμήμα ΙΙΙ (παράκαμψη Μεσσήνης). Με τη διατήρηση της οδού Εθνάρχου Μακαρίου ως τμήμα του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου Καλαμάτας-Μεσσήνης-Πύλου μειώνεται το κόστος των απαλλοτριώσεων κατά 223.000m2 με εξοικονόμηση εντεύθεν εκατομμυρίων ευρώ για τη συνολική δαπάνη του έργου.

4. Η μη διατήρηση της οδού Εθνάρχου Μακαρίου ως τμήμα του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου Καλαμάτας-Μεσσήνης-Πύλου οδηγεί στην απονεύρωση της πιο ζωντανής οικονομικά και εμπορικά περιοχής της πόλης μας χωρίς να παρέχεται δυνατότητα αναπλήρωσης της χαμένης οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή με εγκατάσταση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων παρόδιων της νέας παρακαμπτήριας οδού, καθόσον η προβλεπόμενη από την ΜΠΕ νέα χάραξη και οδός είναι κλειστή και, ως εκ τούτου, δε θα παρέχει στους παρόδιους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης

5. Η προβλεπόμενη από την ΜΠΕ παρακαμπτήρια οδός της πόλης της Μεσσήνης θα συνιστά ένα τεχνικό ανάχωμα που θα εμποδίσει την μελλοντική ανοιχτή προς τη θάλασσα ανάπτυξη και επέκταση της πόλης μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η διατήρηση της οδού Εθνάρχου Μακαρίου ως τμήμα του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου Καλαμάτας-Μεσσήνης-Πύλου συνιστά αναγκαίο όρο προστασίας και διαφύλαξης της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας και γενικότερα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής μας.

 Η πόλη της Μεσσήνης μπορεί να μην είναι το αλάτι της γης, δεν μπορεί όμως να είναι και το αποπαίδι της Πολιτείας.

Χρήστος Στ. Χριστόπουλος

Πρώην πρόεδρος Δ.Σ. Μεσσήνης