«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας  για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

ΣΚΟΠΟΣ

Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

•να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

•να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης

•να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΔ (ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)

Οι επιλέξιμες γενικές κατηγορίες δραστηριότητας των υποψήφιων επιχειρήσεων είναι:

•Υλικά Κατασκευής

•Αγροδιατροφή

•Πολιτισμός & Δημιουργική Βιομηχανία

•Υγεία

•Τ.Π.Ε.

•Ενέργεια

•Περιβάλλον

•Εφοδιαστική Αλυσίδα

•Νομικές & Λογιστικές Δραστηριότητες

•Παροχή Συμβουλών Διαχείρισης

•Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

•Παροχής προστασίας και έρευνας

•Υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

•Γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

•Υπηρεσίες Επισκευής

•Δραστηριότητες Παροχής Προσωπικών Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Έως 30/11/2020 (και ώρα 17.00)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Από 50% έως 65%.

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέχρι 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

•Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

•Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

•Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου

•Ψηφιακή προβολή

•Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Τεχνικές μελέτες

•Μεταφορικά μέσα

•Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19-12-2018). Αυτό σημαίνει όσοι υποβάλλουν τώρα επενδυτική πρόταση – φάκελο υποψηφιότητας, εάν εγκριθούν, θα μπορέσουν να συμπεριλάβουν στις επιλέξιμες δαπάνες και εκείνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη 19η/12/2018.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/Οικονομολόγος