Πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας

Πιστοποίηση των παιδικών  χαρών Δήμου Καλαμάτας

Υπεγράφη χθες σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Δαπάνες για πιστοποίηση των παιδικών χαρών της Καλαμάτας», μεταξύ του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου και της εταιρείας TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ.

Η ανάδοχος θα προβεί σε αρχικό επιτόπιο έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης των παιδικών χαρών. Βάσει των ευρημάτων των ελέγχων θα συντάξει εκθέσεις ελέγχου, στις οποίες θα περιγραφούν αναλυτικά οι διενεργηθέντες έλεγχοι και τα αποτελέσματά τους, οι μη συμμορφώσεις/ελλείψεις της παιδικής χαράς και οι απαιτούμενες τροποποιήσεις / επεμβάσεις, ώστε μετά την υλοποίησή τους από το Δήμο να είναι δυνατή η πιστοποίησή τους. Οι εκθέσεις ελέγχου θα παραδοθούν στο Δήμο.

Μετά τις απαραίτητες παρεμβάσεις από το Δήμο θα γίνει επαναληπτικός έλεγχος από την ανάδοχο, όπου αυτός απαιτείται, και στη συνέχεια θα χορηγηθεί στο Δήμο το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για κάθε χώρο.

Ο αρχικός επιτόπιος έλεγχος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και στο ίδιο διάστημα να έχουν παραδοθεί οι εκθέσεις αρχικού ελέγχου στο Δήμο.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται επαναληπτικός έλεγχος θα πρέπει πάλι να γίνει σε διάστημα μικρότερο από ένα μήνα από τη στιγμή που ο Δήμος ενημερώσει την ανάδοχο ότι ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες εργασίες.

Σε παιδικές χαρές που είναι ήδη πιστοποιημένες μπορεί να προκύψει ανάγκη για επανέλεγχο λόγω κάποιας μεταβολής της υφιστάμενης κατάστασης.