Γιατί «των Ελλήνων οι Κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία»…

Γιατί «των Ελλήνων οι Κοινότητες  φτιάχνουν άλλον γαλαξία»…

Υπόμνημα προς τον υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, παρέδωσε χθες ο πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας, Παναγιώτης Λύρας, εκ μέρους της Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας, της οποίας είναι επίσης πρόεδρος.

Όπως αναφέρει: «Αξιότιμε κύριε υπουργέ, οι Κοινότητες αποτελούν ενδοδημοτική αποκέντρωση – η οποία προκύπτει από γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της χώρας. Οι Κοινότητες μπορούν να έχουν γνωμοδοτικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες και να επικουρούνται εκτελεστικά από τους Δήμους και τις Περιφέρειες στις οποίες ανήκουν. Η παροχή μόνο δυνατότητας για προπαρασκευαστικές ενέργειες (προτάσεις, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις) τις καθιστά ανενεργές. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του αποκεντρωτικού συστήματος είναι το να δίνεται από τη νομοθεσία όχι οποιασδήποτε μορφής αρμοδιότητα, αλλά συγκεκριμένα η αποφασιστική αρμοδιότητα. Η έλλειψη της εκτελεστικής δυνατότητας των Κοινοτήτων έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να θεωρηθούν ως τρίτος βαθμός αυτοδιοίκησης.

•Η παραχώρηση αποφασιστικής αρμοδιότητας στις Κοινότητες αποτελεί ενίσχυση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και σε καμία περίπτωση δε συνιστά δημιουργία τρίτου βαθμού.

Η καθημερινή παρουσία και δράση για τα τοπικά ζητήματα των προέδρων και των μελών των Συμβουλίων Κοινοτήτων και των προέδρων των Κοινοτήτων δικαιολογεί πλήρως τη διεκδίκησή μας.

Ο θεσμός του προέδρου της Κοινότητας και του Συμβουλίου Κοινότητας έχει προβλεφθεί για να υπάρχει και να ακούγεται η φωνή κάθε περιοχής μέσα στο Δήμο. Έχει προβλεφθεί για να ενισχυθεί η δημοκρατία και η συμμετοχή.

•Θεωρούμε αυτονόητη τη ρύθμιση- διόρθωση και να αποδοθεί το δικαίωμα και ψήφου στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

•Η ισότιμη συμμετοχή σε επιτροπές παραλαβές έργων θα αυξήσουν την προσοχή και τη μέριμνα της επιτόπιας παρακολούθησης και καλής εκτέλεσης.

•Η συμμετοχή σε Επιτροπές που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο π.χ. Κοιμητήρια.

•Η περαιτέρω δυνατότητα αξιοποίησης της παγίας προκαταβολής για τρέχοντα έξοδα της Κοινότητας κατά τον τύπο, για παράδειγμα, των Σχολικών Επιτροπών.

•Η δυνατότητα διάθεσης της παγίας προκαταβολής να μετατραπεί σε υποχρεωτικότητα από τους Οικονομικές Υπηρεσίες και τη Δημοτική Αρχή κάθε Δήμου με τον απαραίτητο έλεγχο από το ΥΠΕΣ.

Τα έξοδα κίνησης των προέδρων των Κοινοτήτων γίνονται έσοδα για το υπουργείο Οικονομικών! Παρ’ όλο που τα καταβαλλόμενα ποσά χαρακτηρίζονται ρητά από το νόμο ως “έξοδα κίνησης”, τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος (άρθρο 14 παρ. 1 περίπτ. β΄ Ν. 4172/13), των τελών χαρτοσήμου (άρθρο 20 περίπτ. δ΄ ΚΤΧ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 2873/2000) και των εισφορών 2% και 1% της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/11 (Εγκ. Υπ. Οικον. 2/61158/0022/2011, Εγκ. Υπ. ΕΚΑ Φ80000/20577/ 603/2011), το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4172/2013, εκτός αν οι δικαιούχοι αποδείξουν με νόμιμα παραστατικά ότι πράγματι υποβλήθηκαν σε δαπάνες μετακίνησης (Έγγρ. Υπ. Οικον. ΔΕΑΦ/Α/1096939/ΕΞ 2015/14-7-2015). Ασφαλιστικές εισφορές δεν επιβάλλονται (Εγκ. Υπ. ΕΚΑΣΚΑ Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018).

•Αυτονόητα και καθημερινά είμαστε οι εθελοντές του τόπου μας -παρά τις δύσκολες συγκυρίες για όλους μας-,διεκδικούμε να λυθεί αυτό το παράδοξο της φορολόγησης των εξόδων κίνησης.

“Το πρώτο εξάμηνο του 2020 αναμένεται να είναι έτοιμο για τη Βουλή το νομοσχέδιο ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες”.

•Ζητάμε, όπως οριστεί εκ μέρους σας μια συνάντηση μαζί σας ώστε να εκθέσουμε τις απόψεις μας, καταθέσουμε τις προτάσεις μας και συμβάλλουμε στην διαμόρφωση του νέου νομοσχεδίου.

•Η μη συμμετοχή μας στα όργανα της ΚΕΔΕ θα πρέπει να αναθεωρηθεί ή να προβλεφθεί νέο όργανο.

Η αναβάθμιση του ρόλου των Κοινοτήτων ως θεσμού ενδοδημοτικής αποκέντρωσης διαφυλάττει και καλλιεργεί την αποκατάσταση του αισθήματος εγγύτητας των πολιτών προς τις αυτοδιοικητικές δομές.

•Η απευθείας εκλογή σε ξεχωριστή κάλπη ενίσχυσε αυτό το αίσθημα και οι πολίτες προσεγγίζουν με θετικό τρόπο την παραμονή αυτής της διαδικασίας. Όπως, επίσης, οι κοινοτικοί συνδυασμοί να έχουν επικεφαλής.

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια παράδοξη, από πρώτη άποψη, εικόνα. Ένας λαός κατ’ εξοχήν κοινοτικός, όπως ο ελληνικός, διαθέτει τους ασθενέστερους κοινοτικούς θεσμούς από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως και από τις χώρες του Τρίτου Κόσμου!

“Των Ελλήνων οι Κοινότητες” μπορούν και είναι αναγκαίο να συνδεθούν με τις “Κοινότητες του κόσμου” και να ξαναγυρίσουμε στα πρωταρχικά ότι η καθημερινότητα είναι πολιτισμός!

Οι Κοινότητες είναι η θεσμική σύνδεση του πολίτη με το “κάπου μακριά” κράτος, με την κοινωνία των εθελοντών, με τη μικρή επιχειρηματικότητα και επιβίωση, με την αγάπη στον τόπο μας, με τους νέους που οφείλουν βλέπουν τη θετική πλευρά της εμπλοκής στα κοινά. Τελικά με τη σύνδεση της κοινοτικής παράδοσης των Ελλήνων με τα σύγχρονα κινήματα.

Η νεοϊδρυθείσα Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας είναι παρούσα για να υπηρετήσει αυτήν την προσπάθεια και με προτάσεις να δείξει ότι “η Κοινότητα είσαι εσύ, είμαστε εμείς, είμαστε όλοι”.

Οι Δήμοι αλλά και οι Περιφέρειες θα ενισχυθούν από την άμεση συμμετοχή των πολιτών, αφού θα επιλύονται γρηγορότερα θέματα της καθημερινότητας. Η απόσταση του κεντρικού Δήμου από την Κοινότητα είναι πολύ μεγάλη σε πολλές περιπτώσεις και τόσο η γεωμορφολογία της χώρας όσο και οι χιλιομετρικές αποστάσεις δεν ευνοούν την προσέγγιση των κεντρικών δημοτικών υπηρεσιών από τον πολίτη, αλλά και οι γειτονιές των μεγαλύτερων πόλεων θέλουν να έχουν τη “φωνή” τους!

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση και αυτονόητα συνεργασία».