«ΘΑΡΡΟΣ» 14 Ιανουαρίου 1939: Το νέον Τουριστικόν Ξενοδοχείον «Ρεξ»

«ΘΑΡΡΟΣ» 14 Ιανουαρίου 1939:  Το νέον Τουριστικόν Ξενοδοχείον «Ρεξ»

Η πόλις μας χάρις εις το επιχειρηματικόν δαιμόνιον του φιλοπροόδου συμπολίτου μας, Ι. Στασινοπούλου, μετ’ ολίγας ημέρας θα έχη εις την διάθεσίν της ένα από τα καλύτερα τουριστικά ξενοδοχεία της Πελοποννήσου και εφάμιλλον εις πλούτον και συγχρόνους ανέσεις των πέντε – εξ πρώτων ξενοδοχείων της πρωτεουούσης.

Πρόκειται περί του μοναδικού πλέον εις το είδος του Μεσσηνιακού ξενοδοχείου «Ρεξ», που ανεκαινίσθη ριζικώς και επί τη βάσει αρχιτεκτονικού σχεδίου κατά το πρότυπον των μεγαλυτέρων ευρωπαϊκών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Η λειτουργία του «Ρεξ», που θα συμπέση κατά τας αρχάς του ερχομένου μηνός, θα αποτελέση σταθμόν εις την σημειουμένην τα τελευταία έτη αλματικήν πρόοδον της Καλαμάτας και θα συμπληρώση ένα μεγάλον κενόν που παρουσίαζε μέχρι τούδε η πόλις μας, η οποία καίτοι εσημείωνεν αξιολογωτάτην κίνησιν ξένων, ήτο καθυστερημένη από απόψεως ξενοδοχειακής εξελίξεως. Εξαιρέσει της «Μεγάλης Βρετανίας», του «Λευκού Οίκου» το «Αχίλλειον» και δύο ακόμη ξενοδοχείων, τα οποία συνεπλήρωναν κάπως το κενόν αυτό, δεν είχεν ένα ξενοδοχείον πραγματικά κοσμοπολίτικον και αντάξιον των προόδων της εις τας άλλας εκδηλώσεις της ζωής.

Εκ παραλλήλου η κοσμική ζωή της, που παρουσιάζει μίαν σοβαρωτάτην ανάπτυξιν, δεν είχε ούτε μίαν σάλαν της προκοπής δια τα χορευτικά τέια, γεύματα επίσημα, εσπερίδες κ.λπ.

Το «Ρεξ» με την νέαν διαρρύθμισίν του, την μυθώδη πολυτέλειάν του και τας ευρυχώρους χορευτικάς σάλας του, θα καλύψη και το κενόν αυτό και θα δώση νέαν ώθησιν εις την εν γένει κοσμικήν ζωήν της πόλεως. Εις το σημείον αυτό η επιχείρησις του «Ρεξ» φιλοδοξούσα να παρουσιάση ένα ξενοδοχείον εφάμιλλον των καλυτέρων της Αθήνας, δεν εφείσθη δαπανών. Αρκετά εκατομμύρια δραχμών εδαπανήθησαν δια να αχθή εις πέρας το κολοσσιαίον αυτό ξενοδοχείον, που κοντά στα άλλα θα είναι και ένα στόλισμα δια την πόλιν μας.

Το «Ρεξ» διαθέτει εν όλω 37 ευρύχωρα και πολυτελέστατα δωμάτια με όλας τας ανέσεις, έκαστον των οποίων έχει και ιδιαιτέραν επίπλωσιν. Επίσης διαθέτει διαμερίσματα «Λουξ» δι’ οικογενείας με όλα τα απαραίτητα κομφόρ. Εις τα δωμάτια «Λουξ» λειτουργεί αυτόματον τηλέφωνον, εντελώς ανεξάρτητον της όλης τηλεφωνικής εγκαταστάσεως του ξενοδοχείου, δια του οποίου ο πελάτης θα δύναται να επικοινωνή απ’ ευθείας, όχι μόνον με την πόλιν μας, αλλά και με οίαν δήποτε άλλην πόλιν του εσωτερικού και εξωτερικού, χωρίς να παρίσταται ανάγκη συνδέσεώς του δι’ άλλου τηλεφώνου. Τα λοιπά δωμάτια έχουν εσωτερικήν τηλεφωνικήν εγκατάστασιν. Εις έκαστον όροφον όμως υπάρχει και ειδικός τηλεφωνικός θάλαμος, ο οποίος θα εξυπηρετή τους πελάτας των κοινών δωματίων, εις τας υπεραστικάς και τας ενδοαστικάς συνδιαλέξεις των.

Οι τρεις όροφοι του «Ρεξ» θα συγκοινωνούν δι’ εγκαταστάσεως «ασανσέρ» τελειοτάτου συστήματος. Εις την νοτίαν πλευράν του «Ρεξ» και εις τον πρώτον όροφον, έχει κατασκευασθή θαυμάσιον φουαγιέ και πίστα χορού, δυναμένη να συμπεριλάβη ανέτως 150 άτομα.

Εις το ισόγειον θα λειτουργή, επί μεν της γωνίας Αριστομένους και Εθνικής Τραπέζης, πολυτελέστατον μπαρ και κατά το πρότυπον των εν Ευρώπη λειτουργούντων τοιούτων, εν συνεχεία δε τούτου και προς το βάθος εστιατόριον, του οποίου η αίθουσα θα καταλαμβάνη ολόκληρον την μεσημβρινήν πλευρά μέχρι της πλευράς της οδού Νέδοντος.

Από του εστιατορίου μέχρι της κεντρικής οδού υπάρχει κατάλληλος διαρρύθμισις, εξασφαλίζουσα την άνοδον του κοινού εις την αίθουσαν χορού, η οποία προορίζεται όχι μόνον δια την πελατείαν του ξενοδοχείου, αλλά και δια το κοινόν, το οποίον θα αποκτήση ένα θαυμάσιον κέντρον με αθηναϊκήν ατμόσφαιραν, όπου θα ημπορεί να περάση ολίγες ώρες ευχάριστες.

Μια τελειοτάτου τύπου ραδιοφωνική εγκατάστασις, θα παρέχη μουσικήν και εις το σαλόνι και εις την αίθουσαν του εστιατορίου. Εκτός της ως άνω μεγάλης αιθούσης, εις έκαστον όροφον παρά το χωλ του κλιμακοστασίου, υπάρχουν εις μεν τον δεύτερον ένα σαλονάκι κυριών ρυθμού «Αναγεννήσεως»,  εις δε τον πρώτον, γραφείον – καπνιστήριον προς χρήσιν των πελατών.

Η ανάγκη μιας ιδιαιτέρας αιθούσης, όπου θα δύναται να δοθή ένα επίσημο γεύμα ή να  πραγματοποιηθή μία ξεχωριστή οικογενειακή συγκέντρωσις, επληρώθη δια της δημιουργίας  μίας εν συνεχεία προς την μεγάλην, αιθούσης, παλαιού αγγλικού ρυθμού, που στον ξεχωριστό διάκοσμόν της βλέπει κανείς την αντίθεσιν του παλαιού στυλ προς την μοντέρνα εμφάνιση των υπολοίπων χώρων. Το ίδιο αισθητικό «κοντράστ» δημιουργεί και το σαλονάκι του δευτέρου ορόφου που θυμίζει μια γωνιά ανακτόρου.

Όσον αφορά την οργάνωσιν και διεύθυνσιν του «Ρεξ», αύτη έχει συντελεσθή μετά πάσης προσοχής και με τα καλύτερα και ειδικώτερα στελέχη. Αρκεί να σημειωθή μόνον ότι την γενικήν διεύθυνσιν τόσον της επιχειρήσεως ύπνου, όσον και την οργάνωσιν των επιχειρήσεων σαλονιών και εστιατορίου, έχει αναλάβει ο διακεκριμένος μαιτρ των Αθηνών Γεώργιος Σάσης, μέχρι τούδε υποδιευθυντής του κοσμοπολίτικου  ξενοδοχείου των Αθηνών «Βασιλεύς Γεώργιος», τέως δε διευθυντής των ξενοδοχείων «Ακροπόλ», «Κοσμόπολις» και «Πεντελικόν» Κηφισιάς.

Η επιχείρησις του εστιατορίου θα λειτουργή τη συμπράξει του γνωστού εστιάτορος Μίμη Δραγώνα, θα έχη δε εν χρήσει ευρωπαϊκήν και ελληνικήν κουζίναν.

Αυτό μέσα σε πολύ γενικές γραμμές είναι το νέο τουριστικόν ξενοδοχείον της Καλαμάτας που θα τελέση τα εγκαίνιά του έπειτα από λίγες ημέρες.

Θαύμα αρχιτεκτονικής διαρρυθμίσεως, πολυτελείας και ανέσεως, το «Ρεξ» δεν είναι δυνατόν παρά να χαιρετισθή από την κοινωνίαν μας ως ένα μεγάλον γεγονός, το οποίον πρόκειται να δώση νέαν ζωή και ώθησιν εις την πόλιν μας.

Ι.Α.

Ένα στολίδι της πόλεως

Τα προχθεσινά εγκαίνια του ξενοδοχείου «Ρεξ»

«ΘΑΡΡΟΣ» 22 Φεβρουαρίου 1939

Μετά πάσης επισημότητος ετελέσθησαν την παρελθούσαν Κυριακήν τα εγκαίνια του νέου τουριστικού ξενοδοχείου της πόλεώς μας «Ρεξ». Από της πρωίας και μέχρι της 1ης μεταμεσημβρινής το «Ρεξ» ήτο εις την διάθεσιν του κοινού, το οποίον και συνέρρευσε δια να θαυμάση τον ξενοδοχειακόν τούτον κολοσσόν, ο οποίος αποτελεί το καύχημα της Μεσσηνίας.

Παρά την κακοκαιρίαν, χιλιάδες λαού προσήλθον και περιεργάσθησαν όλα τα διαμερίσματα του ξενοδοχείου με την αμύθητον πολυτέλειάν των.

Ιδιαιτέραν εντύπωσιν επροξένησεν η αριστοκρατική εμφάνισις των σαλονιών και του μπαρ του «Ρεξ» ως επίσης και τα διαμερίσματα «Λουξ», εις τα οποία υπάρχουν επιπλώσεις διαφόρων  μοντέρνων στυλ και αγγλικού ρυθμού. Όσοι περιήλθον τας εγκαταστάσεις του τουριστικού τούτου ξενοδοχείου εξεφράζοντο μετά θαυμασμού, αλλά και υπερηφανείας δια το τεράστιον έργον πολιτισμού και προόδου που εχάρισεν εις την πόλιν μας το φιλοπρόοδον και επιχειρηματικόν δαιμόνιον του συμπολίτου μας Ι. Στασινοπούλου.

Εις τα εγκαίνια παρευρέθησαν ο Νομάρχης Άγγελος Παπαδήμας, ο Δήμαρχος Χρ. Πάστρας μετά της κυρίας Πάστρα και της θυγατρός του, ο διευθυντής της Νομαρχίας Πετρόπουλος και  αι λοιπαί αρχαί της πόλεως. Επίσης παρευρέθησαν και οι εξ Αθηνών προσκεκλημένοι της Διευθύνσεως του ξενοδοχείου.

Μετά την τέλεσιν του αγιασμού, ο Νομάρχης εξήρε δι’ ολίγων την σημασίαν την οποίαν  ενέχει δια την ανάπτυξιν της τουριστικής κινήσεως εν Μεσσηνία η ίδρυσις και λειτουργία του «Ρεξ» και εν συνεχεία συνεχάρη τους Γ. Στασινόπουλον και Ι. Στασινόπουλον δια την έμπνευσιν την οποίαν είχον να δημιουργήσουν εις την πόλιν μας μίαν τοιαύτην επιχείρησιν η οποία τους τιμά ιδιαιτέρως.

Ακολούθως ωμίλησεν ως εκπρόσωπος των Αθηναίων επισκεπτών του ξενοδοχείου ο Κεραμίδας, τονίσας και αυτός την σπουδαιότητα την οποίαν έχει δια την Μεσσηνίαν η ίδρυσις του «Ρεξ», το οποίον όχι μόνον προώρισται να εξυπηρετήση τον τουρισμόν, αλλά και την κοσμικήν κίνησιν της Καλαμάτας να προωθήση. Μετά ταύτα η διεύθυνσις του ξενοδοχείου εδέχθη τα συγχαρητήρια των παρευρεθέντων, εις τους οποίους εν συνεχεία προσεφέρθησαν διάφορα αναψυκτικά.

Αι εντυπώσεις των ξένων

Πρέπει να σημειωθή ότι αι εντυπώσεις των ξένων οι οποίοι παρευρέθησαν εις τα εγκαίνια υπήρξαν άρισται από πάσης απόψεως. Ούτοι, εξεφράζοντο μετ’ ενθουσιασμού δια την πολυτέλειαν του «Ρεξ» και τας προσιτάς, δι’ όλα τα βαλάντια τιμάς, τας οποίας καθώρισεν η διεύθυνσις προς εξυπηρέτησιν της πελατείας του ξενοδοχείου. Το τιμολόγιον γενικώς του «Ρεξ» έχει καθορισθή κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να δύναται να καταλύση εις αυτό ο καθένας, υπό του βαθύπλουτου κροίσου, μέχρι και του τελευταίου ταξειδιώτου, ο οποίος θα θελήση να εύρη κάποια άνεση και ανώτερη ξενοδοχειακή περιποίηση.

Το αυτό έχει να παρατηρήση κανείς και δια τας τιμάς του μπαρ – εστιατορίου του «Ρεξ», το οποίον θα τελή υπό την διεύθυνσιν του ρέκτου εστιάτορος Μίμη Δραγώνα. Αι τιμαί του μπαρ θα είναι αι συνήθεις, με ελαφράν και εντελώς ανεπαίσθητον αύξησιν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κοινωνία μας θα υποστηρίξη, ως έχει υποχρέωσιν, την επιχείρησιν ταύτην και θα εκτιμήση δεόντως τας θυσίας εις τας οποίας υπεβλήθη δια να παρουσιάση κάτι ωραίον και ανώτερον εις την πόλιν.

Εις το σημείον αυτό πρέπει να τονίσωμεν ότι μολονότι το κέντρον τούτο εχαρακτηρίσθη υπό της αρμοδίας επιτροπής ως κέντρον «πολυτείας», δεν πρόκειται το τιμολόγιόν του να το επιβαρύνη όσον η κατηγορία εις την οποίαν κατετάχθη του επιτρέπει, και τούτο διότι επιθυμία της διευθύνσεως αυτού, είναι το «Ρεξ» να είναι προσιτόν δι’ όλους.

Τόσον η κεντρική είσοδος του ξενοδοχείου, όσον και η είσοδος του μπαρ θα είναι πάντοτε ανοικτή, όχι μόνον δια την πελατείαν του ξενοδοχείου, αλλά και δια κάθε Καλαματιανόν, ο οποίος θα ήθελε να ζήση μίαν ή δύο ώρες Αθήνας εις τας πολυτελείς αιθούσας του και εις το μπαρ.

Α.