Δημοπρατείται το οδικό έργο Κέντρο – Τσέρια

Δημοπρατείται το οδικό έργο Κέντρο – Τσέρια

Δημοπρατείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση- βελτίωση-αναβάθμιση ασφάλειας της 1ης Επαρχιακής Οδού & της 36ης Επαρχιακής Οδού (τμήμα Κέντρο- Τσέρια)» με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τελευταία μέρα παραλαβής των προσφορών ορίσθηκε η 23η Νοεμβρίου, ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 30ή Νοεμβρίου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης έχει ορισθεί στους 8 μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το συγκεκριμένο οδικό έργο είναι ενταγμένο χρηματοδοτικά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και είναι βασικός άξονας για την εξυπηρέτηση των ορεινών χωριών του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Επίσης, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του εθνικού δικτύου της Μεσσηνίας (2020)» με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ.

Β.Β.