Πήρε ΦΕΚ η ενίσχυση ελαιοπαραγωγών λόγω κορωνοϊού

Πήρε ΦΕΚ η ενίσχυση  ελαιοπαραγωγών λόγω κορωνοϊού

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 21 με τίτλο «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19», το οποίο εν προκειμένω αφορά κατόχους αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίες ανήκουν στην επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση, όπως προκύπτει για το έτος χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν μόνο ελαιοπαραγωγοί κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, βάσει της φορολογικής δήλωσης έτους 2020 και το ύψος της ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση ξεκινά από 300 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως τα 4.000 ευρώ

Αναλυτικότερα, πρόκειται για τη με αριθμό 2850/21.10.2020 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4701 – 23.10.2020, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία: είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται από την εγγραφή τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (οικονομικό έτος 2019) και να έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη έκταση όπως ορίζεται στο άρθρο 3.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης.

Ύψος ενίσχυσης

1. Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγματοποιείται ανά δικαιούχο σύμφωνα με την κλάση εκταρίων της επιλέξιμης έκτασης.

2. Το ύψος ενίσχυσης για κάθε κλάση επιλέξιμης έκτασης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

3. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους δικαιούχους λόγω της σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

4. Το τελικό ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 7.000 ευρώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

– Δημοσιοποίηση του Μέτρου

1. Η ΕΥΔ ΠΑΑ προωθεί προς υπογραφή από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ σχέδιο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης- πληρωμής από τους υποψηφίους δικαιούχους.

2. Στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζονται τα κατωτέρω: α) το προκηρυσσόμενο μέτρο, β) ο τόπος και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις στήριξης-πληρωμής, γ) το συνολικό ποσό της δημόσιας ενίσχυσης καθώς και το ύψος ενίσχυσης, δ) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στήριξης- πληρωμής μέσω του ΠΣ, ε) τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν οι δυνητικοί δικαιούχοι, στ) οι διαδικασίες διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, ζ) τα σημεία και οι διαδικτυακοί τόποι για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το Μέτρο, η) η ενημέρωση των υποψηφίων ότι τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 111-113 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται οι διατάξεις των Κανονισμού (ΕΚ) 45/2001 και (ΕΕ) 679/2016 περί προστασίας των δεδομένων.

Υποβολή αίτησης στήριξης – πληρωμής

1. Μετά τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης και προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) αίτηση στήριξης- πληρωμής, και παράλληλα δηλώνουν ότι: δεν έχουν υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, ή δεν έχουν ήδη λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης, ή έχουν λάβει σχετική στήριξη για συγκεκριμένο καθεστώς.

Το εν λόγω ποσό συμπληρώνεται βάσει παραμετρικού αρχείου, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

2. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς μέσω του ΠΣ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Η ορθή καταχώριση και υποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης- πληρωμής, καθώς και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και τη φυλάσσει στο αρχείο του. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής, οι υποψήφιοι αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων συμπεριλαμβανομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

3. Οι υποψήφιοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την αίτηση στήριξης-πληρωμής, μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στα ανωτέρω σημεία

4. Δεν απαιτείται η αποστολή υπογεγραμμένων αντίγραφων ή αποδεικτικών κατάθεσης της αίτησης από τους υποψήφιους προς την ΕΥΔ ΠΑΑ.