Ενίσχυση ελιάς Καλαμών, καρπουζιού, πατάτας και θερμοκηπιακών καλλιεργειών λόγω Covid-19

Ενίσχυση ελιάς Καλαμών, καρπουζιού, πατάτας  και θερμοκηπιακών καλλιεργειών λόγω Covid-19

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα υποβολής αιτήσεων άμεσης επιχορήγησης, περί χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στους τομείς: της επιτραπέζιας ελιάς ποικιλίας Καλαμών, του πρώιμου καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, της ανοιξιάτικης πατάτας και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε τομάτες, αγγούρια και μελιτζάνες.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής στις ανωτέρω καλλιέργειες, οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

1. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (EAE) για το έτος 2020

2. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε. κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

3. Ειδικά για την επιτραπέζια ελιά ποικιλίας Καλαμών λαμβάνεται υπόψη η ενιαία αίτηση ενίσχυσης του έτους 2019.

4. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019

Στο συγκεκριμένο κύκλο ενισχύσεων θα κατανεμηθούν 37,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,6 εκατ. αφορούν στα 188.064 στρέμματα ελιάς Καλαμών που αντιστοιχούν σε 15.291 αγρότες,  με ποσό ενίσχυσης 70 ευρώ ανά στρέμμα.

Οι ενισχύσεις στο καρπούζι χαμηλής κάλυψης αφορούν περίπου 9.912 στρέμματα που αντιστοιχούν σε 497 αγρότες, που θα επιδοτηθούν με 300 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ για την ανοιξιάτικη πατάτα η ενίσχυση αφορά περίπου 55.732 στρέμματα που αντιστοιχούν σε 6.207 αγρότες με ποσό 245 ευρώ ανά στρέμμα.

Η αίτηση, μέχρι και 9 Δεκεμβρίου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/login ή

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

Σχέδια βελτίωσης

Στο μεταξύ, ξεκίνησαν οι πληρωμές στα Σχέδια Βελτίωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις εντατικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τις Διαχειριστικές Αρχές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, σε συνεργασία με τη ΜΟΔ Α.Ε. που έχει την ευθύνη υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Ταυτόχρονα, σε λειτουργία έχει τεθεί από 01/12/2020 και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς-επενδυτές αιτήσεων δανειοδότησης προς τις τράπεζες που συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνέχεια των επιχειρησιακών συμβάσεων που σύναψαν με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ.