Από πού μπορείτε να πάρετε «μικροδάνειο»…

Από πού μπορείτε να πάρετε «μικροδάνειο»…

Οι Μικροπιστώσεις (ή αλλιώς μικροχρηματοδοτήσεις) αποτελούν χαμηλότοκα δάνεια ύψους 3.000 έως 25.000 ευρώ, τα οποία απευθύνονται σε υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις και ανέργους που θέλουν να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα.

Συνήθως χορηγούνται από τις τράπεζες χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ οι εγγυήσεις παρέχονται από εξειδικευμένους δημόσιους φορείς.

Οι μικροπιστώσεις συνοδεύονται από υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης (π.χ. εκπαίδευση, mentoring, coaching, συμβουλευτική, λογιστική και νομική υποστήριξη), ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής και στενή επικοινωνία μεταξύ του φορέα πίστωσης και του δανειολήπτη.

Το ποσό του δανείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδυτικές δαπάνες.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΠΑΡΟΧΟΙ
Οργανισμοί που παρέχουν μικροπιστώσεις και υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος “Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία” (Employment and Social Innovation – EaSI).

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Χρηματοδοτική στήριξη μέχρι 25.000 ευρώ μέσω του προγράμματος EaSI και με την εγγύηση του ΕΤαΕ για μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

EUROBANK
Σε συνεργασία με την Action Finance Initiative (AFI) παρέχονται μικροπιστώσεις για τη στήριξη υφιστάμενων αλλά και νέων μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων.

MIKROSTARS
Δυνατότητα χορήγησης μικροδανείων (1.000 έως και 25.000 ευρώ) σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και startups (minimum λειτουργίας 6 μήνες) σε συνδυασμό με την παροχή Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Η αίτηση για την παροχή του δανείου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και τα δάνεια χορηγούνται σε συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα κατόπιν δικής τους αξιολόγησης.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΠΑΕΖΑ
Παρέχονται μικροδάνεια (ύψους ως 25.000 ευρώ) σε πολύ μικρές βιώσιμες επιχειρήσεις κατόπιν συμφωνίας για την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με βάση τη συμφωνία με το ΕΤαΕ θα χορηγούνται δάνεια μικροχρηματοδοτήσεων (ύψους ως 25.000 ευρώ) σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα δάνεια είναι εγγυημένα σε ποσοστό 80% από το ΕΤαΕ. Τα πρόσθετα οφέλη για τους δικαιούχους αφορούν, αφενός, στο μειωμένο τουλάχιστο κατά 1,5% επιτόκιο χορήγησης σε σχέση με το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων και, αφετέρου, στο μειωμένο ποσό καλυμμάτων που δεν θα ξεπερνούν το 50% του δανείου.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Χορηγούνται δάνεια μικροχρηματοδοτήσεων (ύψους ως 25.000 ευρώ) σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα δάνεια είναι εγγυημένα σε ποσοστό 80% από το ΕΤαΕ και δεν είναι απαραίτητη η παροχή εξασφαλίσεων εκ μέρους του δανειολήπτη.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Οικονομολόγος/Νομικός