Αποζημίωση σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον ανεμοστρόβιλο το Σεπτέμβριο 2019

Αποζημίωση σε επιχειρήσεις που  επλήγησαν από τον ανεμοστρόβιλο το Σεπτέμβριο 2019

Την αποζημίωση όσων επλήγησαν από τον ανεμοστρόβιλο της 24ης Σεπτεμβρίου του 2019 σε περιοχές της Κοινότητας Καλαμάτας καθορίζουν με απόφασή τους οι υπουργοί Οικονομικών, Αναπτύξεις και Επενδύσεων και Υποδομών – Μεταφορών.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού όπως κτηριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

30% της ζημιάς

Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημιάς, από την αρμόδια επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Η επιχορήγηση θα καταβληθεί εντός 4 ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας.

Θα καταβληθεί δε στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά την προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα καθορίσει το χρόνο έναρξης συλλογής τους:

-Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η ζημία που υπέστη αναλυτικά ανά κατηγορία και συνολικά, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης νόμιμης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα.

-Πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών.

-Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών υπουργείου Υποδομών, όπου βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνονται μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποίων (ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης) δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας.

-Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

-Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, τριών (3) μηνών, περί μη πτώχευσης και Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.

-Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ.

Της Βίκυς Βετουλάκη