Μέχρι το 2023 παράταση για τα έργα στο Κάστρο της Κυπαρισσίας

Μέχρι το 2023 παράταση για τα έργα στο Κάστρο της Κυπαρισσίας

Για τη στερέωση και τη θεμελίωση των τειχών

Παράταση υλοποίησης του έργου που αφορά την στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας, μέχρι το 2023, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παν. Νίκας.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» από τον Ιούνιο του 2020, με προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η παράταση, όπως σημειώνεται στην απόφαση τροποποίησης, κρίθηκε απαραίτητη για τη διενέργεια διαδικασιών εγκρίσεων τελικών επιμετρήσεων, προσωρινής παραλαβής, ολοκλήρωσης οικονομικού αντικειμένου.

Φθορές

Το έργο αφορά στην στερέωση των βραχωδών πρανών και της θεμελίωσης των περιμετρικών τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας. Το Κάστρο είναι κηρυγμένο ως αρχαίο μνημείο από το 1981.

Το ερειπωμένο κάστρο της Κυπαρισσίας είναι χτισμένο στην κορυφή απόκρημνου βραχώδους λόφου και καταλαμβάνει έκταση κατά προσέγγιση 66 στρεμμάτων. Τα τείχη του περιβόλου σώζονται σε μικρό ύψος, ενώ κυρίως στη βόρεια και την ανατολική πλευρά υπάρχουν τμήματα που δε διατηρούνται. Η τοιχοποιία τόσο των τειχών όσο και των κτισμάτων στο εσωτερικό έχει κατασκευαστεί σε διάφορες χρονικές φάσεις, με διαδοχικές ανακατασκευές και επεμβάσεις από τους κατά καιρούς κυρίαρχους Βυζαντινούς, Φράγκους, Ενετούς και Τούρκους. Οι φθορές στα περιμετρικά τείχη του κάστρου οφείλονται στη συνδυασμένη δράση πολλών παραγόντων. Χαρακτηριστικές φθορές: ανάπτυξη βλάστησης και έλλειψη συνδετικού κονιάματος, αποκολλήσεις βραχωδών τεμαχίων, υποσκαφές θεμελίων, ρηγματώσεις, κατάρρευση ανωδομής.

Εργασίες

Οι εργασίες που συνολικά θα πραγματοποιηθούν είναι συνοπτικά οι εξής: Καθαρισμός του πρανούς και αποψίλωση του ριζικού συστήματος βλάστησης από τη βραχόμαζα και τα θεμέλια των λιθοδομών.

Καθαίρεση των αποκολλημένων τεμαχίων βράχου. Πλήρωση των κοιλοτήτων της βραχόμαζας και των θεμελίων με νέα λιθοδομή.

Βαθύ αρμολόγημα των λιθοδομών θεμελίωσης σε ύψος έως 1.20m. Τοποθέτηση ανοξείδωτων αγκυρίων βράχου για τη συγκράτηση επισφαλών τεμαχίων, είτε απευθείας στο βράχο, είτε σε δοκό έδρασης. Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου με κείμενα (και σε γραφή Braille) και φωτογραφικό υλικό.

Κιόσκι πληροφοριών με ψηφιακή εφαρμογή που θα έχει δυνατότητα εκφώνησης. Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων (και σε γραφή Braille).

Της Βίκυς Βετουλάκη